INFORMÁCIE podľa §§ 5 odsek (1) a (6), 5a a 5b zák. č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov, ktoré je Rozhlas a televízia Slovenska povinná zverejniť


Rozhlas a televízia Slovenska zverejňuje podľa § 5  zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (ďalej len „zákon“) v znení neskorších predpisov nasledovné informácie:

1. Rozhlas a televízia Slovenska je v zmysle zák. č.532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Poslaním Rozhlasu a televízie Slovenska je slúžiť verejnosti tvorbou a šírením rozhlasovej a televíznej programovej služby, založenej na zásadách demokracie, humanizmu, etiky, pravdivosti, nezávislosti, profesionality a zákonnosti.

Rozhlas a televízia Slovenska vykonáva svoju činnosť najmä prostredníctvom organizačných zložiek, ktorými sú Slovenský rozhlas a Slovenská televízia.
Organizačné zložky sú samostatne hospodáriacimi vnútornými organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity.

2. Rozhlas a televízia Slovenska sa riadi a jeho činnosť upravujú najmä tieto právne predpisy:
- zák. č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
- zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii o vysielaní a retransmisii a o
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
- zák. č.220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných
obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zák. č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania
audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých
výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zák. č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- zák. č. 618/2003 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov
- zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení
neskorších predpisov
- zák. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
- zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
- zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov
- zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov
- ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy SR.


3. Žiadosti o sprístupnenie informácií vybavuje:

Mgr. Barbora Ružová
tel. č.: 0919 24 55 74, fax: 02/52 49 24 25, e-mail: informacie@rtvs.sk
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Informácie možno získať písomne, faxom, elektronickou poštou, ústne alebo iným technicky vykonateľným spôsobom v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

4. Pri vybavovaní žiadosti postupuje Rozhlas a televízia Slovenska podľa zákona, Vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií v znení neskorších predpisov, internej legislatívy a v súlade s organizačnou štruktúrou Rozhlasu a televízie Slovenska. Rozhlas a televízia Slovenska je povinný pri vybavovaní žiadostí dodržiavať nižšie uvedené zákonné lehoty.

4.1. Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
Predĺžiť túto lehotu, najviac však o 8 pracovných dní, môže Rozhlas a televízia Slovenska zo závažných dôvodov, ktorými sú:
- vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Rozhlasu a televízie Slovenska,
- vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií, ktoré sa požadujú v jednej žiadosti
- preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty. Rozhlas a televízia Slovenska je povinný predĺženie lehoty oznámiť žiadateľovi, najneskôr pred uplynutím 8 – dňovej lehoty, s odôvodnením.

4.2. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré boli už zverejnené, najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti, oznámiť žiadateľovi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

4.3. Lehota na podanie odvolania a lehota, v ktorej o odvolaní rozhodne Rada sú uvedené v bode 4 týchto informácií.

5. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácie je možné podať odvolanie. Žiadateľ podáva odvolanie písomne v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o odmietnutí žiadosti alebo odo dňa márneho uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia.

Odvolanie žiadateľ podáva Rozhlasu a televízii Slovenska na adresu Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, ktorý ho postúpi Rade. O odvolaní proti rozhodnutiu Rozhlasu a televízie Slovenska rozhoduje Rada, ako odvolací orgán. Rada rozhodne o odvolaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia Rozhlasom a televíziou Slovenska. Ak Rada v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietla a napadnuté rozhodnutie potvrdila. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno nechať preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.

6. V zmysle Vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií v znení neskorších predpisov určuje Rozhlas a televízia Slovenska sadzobník úhrad za materiálne náklady za sprístupnenie informácií takto:Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií v Rozhlase a televízii Slovenska

1. technické nosiče dát :

CD aj s obalom                                                        0,53 eur / ks

DVD aj s obalom                                                      0,55 eur / ks

2. vyhotovenie kópií                                                0,02 eur / ks papier + 0,06 eur toner

3. obstaranie obalov (obálky podľa veľkosti):

obálka A6                                                               0,01 eur / ks 

obálka A5                                                               0,02 eur / ks

obálka A4                                                               0,04 eur / ks

obálka s DORUČENKOU                                          0,08 eur / ks 

obálka bublinková na CD a DVD                           0,14 eur / ks

4. odoslanie informácií (poštovné) podľa platného sadzobníka Slovenskej pošty, a. s.


Ceny sú vrátane DPH.

Výšku úhrady nákladov vynaložených v súvislosti so sprístupnením informácie oznámi Rozhlas a televízia Slovenska žiadateľovi písomne, v prípade zdaniteľnej osoby zašle faktúru, spolu so sprístupnenou informáciou.
Žiadateľ je povinný vyčíslené náklady uhradiť najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia sprístupnenej informácie na účet RTVS.
Úhrady nákladov sú príjmami Rozhlasu a televízie Slovenska. 

7. S účinnosťou od 1.1.2011 zverejňuje Rozhlas a televízia Slovenska písomné zmluvy, ktoré obsahujú informáciu získanú za verejné prostriedky alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov alebo sa týkajú nakladania s jeho majetkom alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie , v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

8. S účinnosťou od 1.1.2011 zverejňuje Rozhlas a televízia Slovenska na svojom webovom sídle:
- vystavené objednávky na dodávku tovarov alebo poskytnutie služieb, a to do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou.
- faktúry za dodávku tovarov alebo poskytnutie služieb, a to do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.


9. Povinné informácie sú zverejnené:

9.1. na webovom sídle Rozhlasu a televízie Slovenska: www.rtvs.sk, vo vestibule miesta sídla Rozhlasu a televízie Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava,
9.2. vo vestibule organizačnej zložky Slovenský rozhlas, Mýtna č.1, Bratislava,
       vo vestibule organizačnej zložky Slovenská televízia, Mlynská dolina, Bratislava
9.3. v priestoroch Štúdia Rozhlasu a televízie Slovenska Banská Bystrica, L. Sáru č.1, Banská Bystrica a Rudlovská cesta 1, Banská Bystrica, Štúdia Rozhlasu a televízie Slovenska Košice, Moyzesova č.7/A, Košice a Rastislavova 13, Košice


V Bratislave, dňa 17. 7. 2013. Václav Mika
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

 

 
 
Označenie nehnuteľností, ktoré Rozhlas a televízia Slovenska previedla do vlastníctva inej osoby:

I.
a) identifikácia nehnuteľností:
1. pozemok registra C KN, p. č. 2639, záhrady o výmere 928 m2,
2. pozemok registra C KN, p. č. 2640/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 206 m2,
3. pozemok registra C KN, p. č. 2640/2, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 88 m2,
4. pozemok registra C KN, p. č. 2640/3, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 495 m2,
5. stavba so súp. č. 120 na pozemku registra C KN s p. č. 2640/1,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2,
6. stavba so súp. č. 521 na pozemku registra C KN s p. č. 2640/2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2,
všetko v katastrálnom území Pavčina Lehota.

b) dátum prevodu:
25.1.2012

c) právny titul:
Kúpna zmluva

d) identifikačné údaje nadobúdateľa:
DAX Bratislava, s. r. o., IČO: 43 952 763, sídlo: Stará Vajnorská 37, 831 04
Bratislava

II.
a) identifikácia nehnuteľností:
1. pozemok registra C KN, p. č. 2722/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 113 m2,
2. pozemok registra C KN, p. č. 2722/2, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 247 m2,
3. pozemok registra C KN, p. č. 2723/3, záhrady o výmere 478 m2,
4. stavba so súp. č. 121 na pozemku registra C KN s p. č. 2722/1,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 113 m2
všetko v katastrálnom území Pavčina Lehota.

b) dátum prevodu:
25.1.2012

c) právny titul:
Kúpna zmluva

d) identifikačné údaje nadobúdateľa:
DAX Bratislava, s. r. o., IČO: 43 952 763, sídlo: Stará Vajnorská 37, 831 04
Bratislava

Prílohy