Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“) ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) povinne zverejňuje nasledovné informácie.

1. Spôsob zriadenia RTVS, jej právomoci a kompetencie

2. Orgány RTVS, popis organizačnej štruktúry RTVS

3. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

4. Postup pri vybavovaní žiadostí

5. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

6. Prehľad predpisov, podľa ktorých RTVS koná

7. Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií v RTVS

Prílohy