So spravodajskými reláciami ako nosným pilierom rátala Čs. televízia na Slovensku už od počiatku prípravy vysielania. ktoré sa z Televízneho štúdia v Bratislave začalo 3. novembra 1956. V tom čase boli konštituované tri producentské útvary: Politicko-spravodajský program, Umelecký program a Program pre deti a mládež. V roku 1960 bol prvý z nich rozdelený na Hlavnú redakciu spravodajstva /HRS/ a Hlavnú redakciu propagandy, ktoré sa v roku 1963 osamostatnili. Z HRS sa v roku 1967 odlučuje šport a vzniká HR telovýchovy a brannosti.

SPRAVODAJSTVO: „ŠTÁT V ŠTÁTE“

V roku 1973 bola v Prahe zriadená Ústredná redakcia politického spravodajstva a publicistiky /ÚR PSP/, ktorej podliehala Hlavná redakcia /HR/ PSP v Bratislave a redakcie v Brne, Ostrave a v Košiciach, ktoré si vytvorili aj sieť oblastných spravodajcov. HR PSP bola 1. apríla 1979 premenovaná na HR Televíznych novín /HR TN/, podliehajúcu ÚR TN v Prahe. Išlo o samostatnú jednotku, vybavenú náležitými prostriedkami a právomocami, ktorá mala charakter uzatvoreného tvorivo-realizačného cyklu v oblasti spravodajstva - od nápadu cez scenár až po výsledný produkt - spravodajskú reláciu. Redakcie TN boli aj košickom štúdiu a v Krajovej redakcii ČST Banská Bystrica, stáli spravodajcovia pôsobili v Nitre, Prievidzi, Žiline, Vysokých Tatrách, Michalovciach a Rimavskej Sobote.

ROKY DYNAMICKÝCH ZMIEN


Slovenská televízia

S voľbou nových ústredných resp. generálnych riaditeľov STV po roku 1990 a na základe iniciatív striedajúcich sa manažmentov /po konštituovaní de iure samostatnej STV ako nezávislej verejnoprávnej inštitúcie, vysielajúcej na dvoch celoštátnych okruhoch STV 1 a STV 2/, došlo viackrát k zmenám štruktúry spravodajských redakcií. V roku 1992 bolo vytvorené Producentské centrum spravodajstva a športu, ktoré sa neskôr rozdelilo na dve producentské centrá /spravodajstvo, šport/, krátko na to premenované na hlavné redakcie /spravodajstvo; šport a motorizmus/; vývoj pokračoval cez HR spravodajstva a publicistiky /.../ až po HR spravodajstva, publicistiky a športu. Dynamický vývoj tejto oblasti vysielania STV, odzrkadľujúci aktuálne trendy svetovej žurnalistiky, záujmy a požiadavky divákov a spoločnosti, je predzvesťou zmien aj v budúcnosti. Je tu 8. august 2008 - štart vysielania Trojky.


PAMÄTNÍCI, SPOMÍNATE SI?

Prvé spravodajstvo ČST v Prahe /vysielať sa začalo 1. mája 1953/ pripravovali rozhlasoví redaktori a hlásatelia, ktorí čítali správy „mimo obraz“, zatiaľ čo na obrazovke bol titulok Počúvate správy. Podobná situácia bola aj na Slovensku, len titulok bol iný: Počúvate rozhlasové noviny.

Od 1. januára 1957 sa začalo s vysielaním 30-minútového spravodajského bloku Televízne aktuality a zaujímavosti. Boli to príspevky pod titulkom Stalo sa dnes, štúdiové besedy, populárno-vedecké a kultúrne informácie, na ktorých sa podieľalo osem redaktorov, štyria produkční a dvaja režiséri.

Retranslačné prepojenie Prahy a Bratislavy od 1. januára 1958 bolo podnetom na začatie vysielania hlavnej spravodajskej relácie Televízne noviny /TN/, audiovizuálneho denníka ČST o 19:30/štruktúra a žánre boli prevzaté z Rozhlasových novín/. Prvé vydanie TN malo aj slovenskú mutáciu /spravidla druhú časť relácie/, obsahujúcu príspevky, ktoré sa vysielali iba na slovenskom národnom okruhu a mali 8 až 10 minút. Druhé vydanie TN z Prahy nahrádzali Ozveny dňa z Bratislavy /do 1. októbra 1962/. Divákom druhej pracovnej zmeny bolo určené predpoludňajšie Televízne spravodajstvo.

OD HLÁSATEĽOV K MODERÁTOROM

Štruktúra TN sa ustálila v rokoch 1977-1979 stálymi rubrikami Z domova, Zo sveta, Kultúrny blok, Ekonomický blok atď., výrazne sa posilnilo spravodajstvo autorského typu. Začiatkom roku 1981 druhé vydanie TN nahradili relácie 24 hodín vo svete Aktuality. K spravodajským reláciám ďalej patrili Správy TN, Príloha TN, Spravodajský týždenník, Voľná tribúna, krajové magazíny, Haló, tu redakcia TN, Na pulze dňa, Udalosti týždňa v maďarskom jazyku, predpovede počasia a ďalšie. Hlásateľov vystriedali reportéri, komentátori a najmä moderátori; mnohých z nich si dodnes diváci pamätajú ako výrazné novinárske osobnosti, spájané s každodennými pevnými termínmi 19:30, 21:15 či 21:45.

K výrazným zmenám došlo po Novembri 1989: aktuálne reportáže z mítingov, naživo vysielané besedy - Stanoviská a názory, Za okrúhlym stolom, formáty investigatívnej žurnalistiky. Od 1. mája 1990 sa vysielali Denník ČST, Udalosti - komentáre, Aktuality, Minúty dňa, tiež Hírmagazín a iné magazíny pre národnostné menšiny s dominantným podielom košického štúdia. Uplynulé roky priniesli na obrazovky relácie Ráno s STV, Kredit, Svet v obrazoch, Konfrontácie, Pressklub, Téma, Kroky, Ako ďalej, pán premiér?... až po súčasné Správy a komentáre, Slovensko dnes, O 5 minút 12, Svet v obrazoch a ďalšie formáty zo všetkých oblasti diania doma aj vo svete.

Nie je náhoda, že spravodajcovia sú na vrchných priečkach pomyselného rebríka tvárí televíznej obrazovky. Denne sa obracajú k veľkému počtu divákov, a predsa sa prihovárajú ku každému z nich osobitne. Prostredníctvom svojej práce sa stali súčasťou domácností. Práve v tom je magická sila tohto média, osobitne STV ako televízie verejnej služby.