Slovenská televízia a rozhlas (ďalej len „STVR“) ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) povinne zverejňuje nasledovné informácie.1. Spôsob zriadenia STVR, jej právomoci a kompetencie

2. Orgány STVR, popis organizačnej štruktúry STVR

3. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

4. Postup pri vybavovaní žiadostí

5. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

6. Prehľad predpisov, podľa ktorých STVR koná

7. Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií v STVR

Prílohy