Zverejňovanie informácií

Podľa § 5 ods. 1 zákona o slobode informácií RTVS zverejňuje informácie na svojej internetovej stránke www.rtvs.sk a na verejne prístupnom mieste:

a) v sídle RTVS (Mlynská dolina, Bratislava),
b) v sídle organizačnej zložky Slovenská televízia (Mlynská dolina, Bratislava),
c) v sídle organizačnej zložky Slovenský rozhlas (Mýtna č. 1, Bratislava),
d) na pracovisku odboru výberu úhrad (Benediktiho 5, Bratislava),
e) na pracovisku štúdia RTVS Banská Bystrica (L. Sáru č. 1, Banská Bystrica a Rudlovská cesta 1, Banská Bystrica),
f) na pracovisku štúdia RTVS Košice (Moyzesova č. 7/A, Košice a Rastislavova 13, Košice).

Podľa § 5a zákona o slobode informácií RTVS zverejňuje písomné zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými RTVS hospodári alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov alebo sa týka nakladania s majetkom RTVS alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Písomné zmluvy sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

Podľa § 5b zákona o slobode informácií RTVS zverejňuje na svojom webovom sídle:
a) vystavené objednávky na dodávku tovarov, služieb a prác, a to do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia; to neplatí ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou,
b) faktúry za dodávku tovarov, služieb a prác, a to najneskôr do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.

Podľa § 4 ods. 6 zákona o slobode informácií RTVS zverejňuje na svojom webovom sídle označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy, ktorú RTVS previedla do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu vlastníctva a právny titul ako aj identifikačné údaje osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva.

Sprístupňovanie informácií

Informácie možno získať písomne, ústne (osobne alebo telefonicky), e-mailom v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod do 15:00 hod. Žiadosti o sprístupnenie informácií prijíma a eviduje sekcie generálneho riaditeľa odbor právny.

Adresa: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava,
Sekcia generálneho riaditeľa, odbor právny
tel: (02) 6061 1268 alebo (02) 6061 1265
e-mail: informacie@rtvs.sk

Náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácie

Zo žiadosti musí byť zrejmé:
a) že je určená RTVS,
b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
c) adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,
d) ktorých informácií sa žiadosť týka,
e) aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá uvedené predpísané náležitosti, RTVS bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil a poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, RTVS žiadosť odloží.

Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená RTVS. Na požiadanie RTVS písomne potvrdí podanie žiadosti, vydá doklad o prijatí a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.