RTVS vytvorila priestor pre systémovú prácu s námetmi alebo programovými projektmi, ktoré prichádzajú rovnako z interného, ako aj z externého prostredia.

Predkladané námety/projekty je každý predkladateľ povinný zaregistrovať prostredníctvom niektorej z uvedených adries:


Elektronický systém

crn.rtvs.org


Elektronická adresa, e-mail:   crn@rtvs.sk

Poštová adresa:                          RTVS - CRN, Mlynská dolina, 845 45  Bratislava

Osobne:                                        Podateľňa, Mlynská dolina, 845 45  Bratislava

Správca CRNu:                                                                                                 

Mgr. art. Katarína Vargová 
telefón: 02/6061 1223


Informácie, ktoré musí predkladaný projekt obsahovať:

  • Identifikácia predkladateľa: telefónne číslo, e-mailová adresa a korešpondenčná adresa
  • Názov projektu, žáner (programový typ, formát) a obsahové zameranie
  • Minutáž a počet dielov námetu/projektu
  • Aproximatívny rozpočet, návrh na koprodukčný vklad  RTVS – finančné a/alebo vecné plnenie
  • Štádium rozpracovanosti: námet, synopsa, treatment, literárny scenár, storyboard, formát, tízer, pilot
  • Navrhovaný harmonogram realizácie
  • Adresát projektu - cieľová skupinaSystém spracovávania registrovaných námetov/projektov v RTVS:


Správca CRN-u  všetky zaregistrované námety/projekty distribuuje na posúdenie dramaturgii v Odbore vlastnej tvorby. Hodnotenie internej dramaturgie je zamerané predovšetkým na posúdenie umeleckej, kreatívnej, audiovizuálnej potenciality a dramaturgickej hodnoty predkladaného námetu/projektu, v kontexte kritérií a hodnôt platných pre poslanie programovej služby vysielateľa verejnej služby.  


Všetky hodnotené projekty sú predmetom rokovania Dramaturgickej rady, ktorá zasadá spravidla raz týždenne (s výnimkou letných mesiacov) a ktorá rozhoduje o ďalšom postupe (zamietnutie námetu/projektu, návrh na zaradenie do vývoja, návrh na zaradenie do výroby). Nasleduje etapa komunikácie dramaturgie s predkladateľom o dopracovaní potrebných častí schváleného námetu/projektu. O definitívnom prijatí predloženého námetu/projektu rozhoduje Programová rada, ktorej predstaví projekt programový riaditeľ.


Systém hodnotenia je nastavený v RTVS tak, aby predkladateľ námetu/projektu mohol dostať odpoveď do 12 týždňov od zaevidovania prostredníctvom správcu CRN-u.


RTVS je otvorená inštitúcia, uvíta Vaše námety/projekty a bude sa im venovať v rámci napĺňania a zlepšovania svojej verejnoprávnej misie prostredníctvom kvalitných a jedinečných programov.