RTVS vytvorila priestor pre systémovú prácu s námetmi alebo programovými projektmi, ktoré prichádzajú rovnako z interného, ako aj z externého prostredia.

Predkladané námety/projekty je každý predkladateľ povinný zaregistrovať prostredníctvom niektorej z uvedených adries:


Elektronický systém

Elektronická adresa, e-mail:   crn@rtvs.sk

Poštová adresa:                          RTVS - CRN, Mlynská dolina, 845 45  Bratislava

Osobne:                                        Podateľňa, Mlynská dolina, 845 45  Bratislava

                                                                                                 

 

Informácie, ktoré musí predkladaný projekt obsahovať:

  • Identifikácia predkladateľa: telefónne číslo, e-mailová adresu a korešpondenčná adresa
  • Názov projektu, žáner (programový typ, formát) a obsahové zameranie
  • Minutáž a počet dielov námetu/projektu
  • Adresát námetu/projektu
  • Aproximatívny rozpočet, návrh na koprodukčný vklad  RTVS – finančné a/alebo vecné plnenie
  • Štádium rozpracovanosti: námet, synopsa, treatment, literárny scenár, storyboard, formát, tízer, pilot
  • Navrhovaný harmonogram realizácie (nepovinná položka)


Systém spracovávania registrovaných námetov/projektov v RTVS:

Správca CRN-u  všetky zaregistrované námety/projekty distribuuje na posúdenie dramaturgii v Odbore vlastnej tvorby. Hodnotenie internej dramaturgie je zamerané predovšetkým na posúdenie umeleckej, kreatívnej, audiovizuálnej potenciality a dramaturgickej hodnoty predkladaného námetu/projektu, v kontexte kritérií a hodnôt platných pre poslanie programovej služby vysielateľa verejnej služby.  

 

Všetky hodnotené projekty sú predmetom rokovania Dramaturgickej rady, ktorá zasadá raz týždenne a ktorá rozhoduje o ďalšom postupe (zamietnutie námetu/projektu, návrh na zaradenie do vývoja, návrh na zaradenie do výroby). Nasleduje etapa komunikácie dramaturgie s predkladateľom o dopracovaní potrebných častí schváleného námetu/projektu. O definitívnom prijatí predloženého námetu/projektu rozhoduje Programová rada, ktorej predstaví projekt zodpovedný dramaturg alebo samotný predkladateľ.


Systém hodnotenia je nastavený v RTVS tak, aby predkladateľ námetu/projektu mohol dostať odpoveď najneskôr do 12 týždňov od zaevidovania prostredníctvom správcu CRN-u.

RTVS má vyhradené opčné právo na predložený námet, a to na dobu maximálne 3 rokov od prípadného podpísania zmluvy s autorom na vytvorenie scenára do prvého dňa výroby. Ak RTVS nezačne scenár do tejto doby realizovať, opčné právo RTVS zanikne a práva sa vrátia autorovi.

 

RTVS je otvorená inštitúcia, uvíta Vaše námety/projekty a bude sa im venovať v rámci napĺňania a zlepšovania svojej verejnoprávnej misie prostredníctvom kvalitných a jedinečných programov.