Archív sprístupňuje svoje fondy v bádateľni archívu (písomné, grafické, zvukovo obrazové, zvukové a iné záznamy dokumentárnej povahy vzniknuté z činnosti RTVS a jej predchodcov)

Bádateľňa v budove Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1 v Bratislave je prístupná verejnosti každý pracovný deň od 9:00 do 14:00 h.

V prípade, že máte záujem bádateľňu navštíviť, oznámte to, prosím, pracovníkom bádateľne na uvedených kontaktoch:

E-mail: archiv@rozhlas.sk
Telefón: +421-2-3250-8727

Ak máte záujem o informácie ohľadom kópií archívnych dokumentov alebo získania archívnych audiovizuálnych diel z fondu RTVS, kontaktujte, prosím, odbor obchodu prostredníctvom e-mailu telexim@rtvs.sk.

Bádateľský poriadok archívu RTVS si môžete stiahnuť TU


PODMIENKY POSKYTOVANIA ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA

podľa § 4 ods. 3 z. č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozhlas a televízia Slovenska, v súlade s § 4 ods. 3 z. č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje archívne dokumenty z oblasti vysielania, vrátane tých, ktoré vznikli pred 1. júlom 1991, iným právnickým osobám na vysielanie alebo na vznik nových diel za úhradu podľa z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe týchto podmienok.
Čl. 1 Úvodné ustanovenie

Rozhlas a televízia Slovenska sa v oblasti využívania archívnych dokumentov inými právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi riadi týmito zákonmi, medzinárodne záväznými právnymi dokumentmi a internými predpismi:

a) Zákonom č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§§ 4 ods. 3 a 5 ods. 4 zákona),
b) Zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) Zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov,
d) Európskym dohovorom na ochranu audiovizuálneho dedičstva, prijatým v Štrasburgu 8. novembra 2001,
e) Protokolom o ochrane televíznej produkcie k Európskemu dohovoru na ochranu audiovizuálneho dedičstva, prijatým v Štrasburgu 8. novembra 2001,
f) internými predpismi, platnými cenníkmi a metodickými pokynmi Rozhlasu a televízie Slovenska upravujúcimi sprístupňovanie, manipulovanie s archívnymi dokumentmi a odplatné poskytovanie ich kópií.
Čl. 2 Základné pojmy

1. Archívny dokument je záznam, ktorý ma trvalú dokumentárnu hodnotu pre poznanie dejín Slovenska a Slovákov.

V podmienkach Rozhlasu a televízie Slovenska sú archívne dokumenty (v zmysle zákona
č. 395/2002 Z.z.) písomné, zvukové, zvukovo-obrazové (audiovizuálne) a iné záznamy pochádzajúce z činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska a jej právnych predchodcov, prípadne iných organizácii alebo inštitúcií, ako aj z činnosti iných fyzických a právnických osôb, ktoré archív Rozhlasu a televízie Slovenska a jej právnych predchodcov prevzal (vzhľadom na ich informačnú jedinečnosť a kultúrnu hodnotu) do trvalej úschovy a v procese tvorby, výroby a vysielania nadobudli (vzh ľadom na svoj historický, politický, hospodársky a kultúrny význam) trvalú archívnu hodnotu a sú predmetom verejného záujmu.

2. Oprávnený užívateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej s Rozhlasom a televíziou Slovenska a v súlade s internými predpismi a platnými cenníkmi Rozhlasu a televízie Slovenska právo použiť archívny dokument.
Čl. 3 Archívne dokumenty z oblasti vysielania

Rozhlas a televízia Slovenska poskytuje archívne dokumenty z oblasti vysielania, vrátane tých, ktoré vznikli pred 1. júlom 1991, oprávneným užívateľom trojakým spôsobom, a to:

a) poskytovaním ucelených diel na vysielanie
b) poskytovaním sekvencií z archívnych dokumentov na vysielanie
c) poskytovaním sekvencií z archívnych dokumentov na vznik nových diel.
Čl. 4 Poskytovanie ucelených diel na vysielanie

1. Rozhlas a televízia Slovenska poskytuje ucelené diela na vysielanie iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám - podnikateľom formou predaja vysielacích práv.
2. V prípade poskytnutia uceleného diela na vysielanie Rozhlas a televízia Slovenska uzatvorí v súlade s autorským zákonom a internými predpismi Rozhlasu a televízie Slovenska s jeho budúcim oprávneným užívateľom licenčnú zmluvu.
Čl. 5 Poskytovanie sekvencií z archívnych dokumentov

1. Rozhlas a televízia Slovenska poskytuje sekvencie z archívnych dokumentov na vysielanie alebo na vznik nových diel iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám - podnikateľom len na základe písomnej žiadosti (objednávky), ktorá musí obsahovať:

a) identifikáciu právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa (obchodné meno, sídlo, ICO, DIC, IČ DPH, meno, priezvisko a označenie štatutárneho orgánu),
b) špecifikáciu archívneho dokumentu,
c) účel použitia archívneho dokumentu,
d) požiadavky súvisiace s použitím archívneho dokumentu,
e) kontaktné údaj e zodpovedného pracovníka.

2. V licenčnej zmluve, ktorou Rozhlas a televízia Slovenska poskytne inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi sekvencie z archívnych dokumentov na vysielanie alebo na vznik nových diel, je Rozhlas a televízia Slovenska povinná dohodnúť záväzok budúceho oprávneného užívateľa:

a) zdržať sa akýchkoľvek zásahov do archívneho dokumentu, ktoré by mohli narušiť jeho obsah alebo zmysel, prípadne mali za následok znevažovanie osôb v nich zachytených,
b) po zostrihu a dokončení vlastného diela zaslať Rozhlasu a televízii Slovenska záväzné vyhlásenie o dĺžke použitých sekvencií z vybraných archívnych dokumentov, ktoré tvoria podklad pre vyúčtovanie práv,
c) vysporiadať autorské práva a práva súvisiace s autorským právom všetkých nositeľov práv viažucich sa na použité archívne dokumenty,
d) uhradiť Rozhlasu a televízii Slovenska odmenu za poskytnutie licenčných práv podľa platného cenníka.
Čl. 6 Záverečné ustanovenie

Podmienky poskytovania archívnych dokumentov Rozhlasu a televízie Slovenska nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Radou Rozhlasu a televízie Slovenska v zmysle § 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska a účinnosť dňom ich zverejnenia vo Vestníku Rozhlasu a televízie Slovenska
V Bratislave dňa 20. 5. 2011

PhDr. Miloslava Zemková, generálna riaditeľka Rozhlasu a televízie Slovenska


Uznesenie Rady RTVS č. 42/2011:

Rada RTVS v zmysle § 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS schvaľuje návrh Podmienok poskytovania archívnych dokumentov Rozhlasu a televízie Slovenska v zmysle schválených zmien a žiada GR RTVS, aby zabezpečila ich zverejnenie na webovom sídle RTVS.
31. 5. 2011