Archív sprístupňuje svoje fondy v bádateľni archívu (písomné, grafické, zvukovo obrazové, zvukové a iné záznamy dokumentárnej povahy vzniknuté z činnosti RTVS a jej predchodcov)

Bádateľňa v budove Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1 v Bratislave je prístupná verejnosti každý pracovný deň od 9:00 do 14:00 h.

V prípade, že máte záujem bádateľňu navštíviť, oznámte to, prosím, pracovníkom bádateľne na uvedených kontaktoch:

E-mail: archiv@rtvs.sk
Telefón: +421-2-3250-8727

Ak máte záujem o informácie ohľadom kópií archívnych dokumentov alebo získania archívnych audiovizuálnych diel z fondu RTVS, kontaktujte, prosím, odbor obchodu prostredníctvom e-mailu telexim@rtvs.sk.


Bádateľský poriadok archívu RTVS si môžete stiahnuť TU (PDF, 137kB)

Bádateľský list si môžete stiahnuť TU (PDF, 200kB)(PDF, 200kB)
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Účel vydania


Bádateľský poriadok upravuje postup pri sprístupňovaní archívnych dokumentov z proveniencie RTVS a jej právnych predchodcov

1.2. Pojmy a skratky

1.2.1. RTVS - Rozhlas a televízia Slovenska
1.2.2. Bádateľňa - priestor vyhradený na štúdium archívnych materiálov
1.2.3. Bádateľ - žiadateľ, ktorému Archív RTVS umožnil prístup k archívnym dokumentom a je povinný dodržiavať bádateľský poriadkom Archívu RTVS
1.2.4. Archívny dokument je záznam, ktorý má trvalú dokumentárnu hodnotu pre poznanie dejín Slovenska a Slovákov. Archívnym dokumentom je aj filmový alebo zvukový záznam, ktorý vznikol do roku 1950.
1.2.5. Projekcia - sprístupnenie zvukovo-obrazových dokumentov priamou percepciou prostredníctvom príslušnej technológie v priestoroch na to určených.

1.3. Súvisiace predpisy

Zákon č. 395/2002 Z. z. – zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a odoplnení niektorých zákonov.
Vyhláška MV SR č. 242/2007 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z. z.
Zákon č. 343/2007 Z. z. Zákon o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)
Zákon č. 185/2015 Z.z. (Autorský zákon).
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MV SR č. 76/2017 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

1.4. Kľúčové slová

Bádateľ, bádateľňa, sprístupňovanie archívnych dokumentov, využívanie archívnych dokumentov

2. BÁDATEĽSKÝ PORIADOK

2.1. Archív RTVS

2.1.1. Archív je odborným útvarom RTVS, ktorý spravuje archívne správne a programové písomnosti, zvukové a zvukovo-obrazové dokumenty a iný dokumentačný materiál vzniknutý z činnosti RTVS a jeho právnych predchodcov.
2.1.2. Archív RTVS je zaradený do sústavy verejných archívov (Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Na základe Oznámenia Odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR od r. 2004 nesie názov špecializovaný verejný archív. Po metodickej stránke je archív riadený Odborom archívov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
2.1.3. Všetky archívne dokumenty uložené v archíve na trvalú úschovu tvoria podľa § 2 ods. 5 zákona č. 395/2002 Z. z. archívne dedičstvo Slovenskej republiky a sú zapísané v evidencii archívneho dedičstva v archívnom informačnom systéme.
2.1.4. Úlohy Archívu RTVS
a) Zhromažďovať, evidovať, ochraňovať, uchovávať a sprístupňovať archívne dokumenty podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
b) Zhromažďovať, evidovať, uchovávať a sprístupňovať zvukové a zvukovo-obrazové záznamy a ich nosiče pre potreby výroby a vysielania.
c) Zhromažďovať, evidovať, ochraňovať, uchovávať audiovizuálne diela ako zákonný depozitár podľa zákona č. 343/2007 Z. z. (audiovizuálny zákon).
2.2. Sprístupňovanie archívnych dokumentov
2.2.1. Archív RTVS sprístupňuje svoje fondy pre účely:
a) televíznej a rozhlasovej tvorby a vysielania
b) bádateľské a študijné účely
c) vyhotovenia kópií na komerčné a nekomerčné účely.
2.2.2. Archív RTVS sprístupňuje podľa typu archívnych dokumentov:
a) zvukovo-obrazové fondy
b) zvukové fondy
c) písomné fondy.
2.2.3. Archív RTVS sprístupňuje fondy prostredníctvom:
a) digitálneho archívu
b) bádateľne archívu
c) študijnej projekcie

2.3. Pravidlá prístupu k archívnym dokumentom

2.3.1. Bádateľ môže svoju žiadosť o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia zaslať archívu vopred poštou, elektronickou poštou alebo prostredníctvom elektronických služieb ministerstva. Ak bádateľ požiada o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia poštou alebo osobne, budú mu archívne dokumenty predložené dva dni po doručení žiadosti o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia. Bádateľom vyžiadané archívne dokumenty v deň jeho návštevy mu archív poskytne na štúdium v ten istý deň, iba ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu. Termín predloženia archívnych dokumentov na štúdium na základe žiadosti podanej prostredníctvom elektronických služieb ministerstva je záväzný až po jeho potvrdení archívom. Archív bádateľovi denne priebežne poskytne na štúdium najviac päť úložných jednotiek archívnych dokumentov (škatúľ, kníh, fasciklov, kotúčov mikrofilmu) alebo päť jednotlivín (listiny, mapy, plány, audiovizuálne archívne dokumenty) alebo päť inventárnych jednotiek v rozsahu maximálne päť škatúľ.
2.3.2. Bádateľ je pri štúdiu archívnych dokumentov povinný dodržiavať pokyny zamestnanca archívu. Zamestnanec archívu nie je povinný pomáhať bádateľovi pri čítaní textu archívnych dokumentov ani ich prekladať do slovenského jazyka.
2.3.3. Bádateľ je v bádateľni povinný zachovávať ticho a nesmie telefonovať.
2.3.4. Bádateľ zodpovedá za ochranu archívnych dokumentov poskytnutých na štúdium. Bádateľ nesmie meniť obsah a fyzický vzhľad archívnych dokumentov ich označovaním, podčiarkovaním, prečiarkovaním, vymazávaním alebo vpisovaním do nich. Nesmie ich krčiť, trhať, skladať a spínať. Nesmie ich používať ako písacie podložky, priamo z nich kopírovať (mapy, plány a pod.). Bádateľ nesmie jednotlivé strany archívnych dokumentov obracať navlhčenými prstami. Nesmie sa opierať o archívne dokumenty alebo klásť na ne osobný počítač, poznámkový blok alebo voľné listy papiera. Nesmie meniť usporiadanie archívnych dokumentov.
2.3.5. Bádateľ môže archívne dokumenty alebo úložné jednotky s archívnymi dokumentmi klásť iba na stôl a nesmie ich klásť na podlahu bádateľne. Otvorenú môže mať iba jednu škatuľu s archívnymi dokumentmi alebo jeden zväzok knihy. Pri štúdiu archívnych dokumentov v knižnej forme musí vždy použiť stojan podopierajúci otvorenú knihu.
2.3.6. Bádateľ nesmie medzi jednotlivými bádateľskými návštevami ponechať v bádateľni svoje výpisy a poznámky.
2.3.7. Bádateľ môže v bádateľni používať vlastné reprografické zariadenia (fotografický prístroj, filmový prístroj, xerox, skener a pod.), osobný počítač alebo iné zariadenie uľahčujúce štúdium archívnych dokumentov iba na základe udeleného súhlasu riaditeľa (vedúceho) archívu, o ktorý musí vopred požiadať. Súhlas na ich použitie bude bádateľovi udelený, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky v bádateľni.
2.3.8. Bádateľ musí po každej bádateľskej návšteve zamestnancovi archívu odovzdať archívne dokumenty v pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a počte, v akom mu ich zamestnanec archívu predložil. Zamestnanec archívu vždy skontroluje vrátené archívne dokumenty v prítomnosti bádateľa. Ak zamestnanec archívu zistí, že došlo k porušeniu pôvodného usporiadania archívnych dokumentov, bádateľ musí tento nedostatok na mieste
odstrániť. Ak zamestnanec archívu zistí odcudzenie alebo poškodenie fyzického stavu archívnych dokumentov alebo zmenu ich počtu, archív to hodnotí ako hrubé porušenie bádateľského poriadku podľa § 15 ods. 4 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2.3.9. Ak bádateľ nezačne štúdium do 30 dní od poskytnutia archívnych dokumentov, možno ich poskytnúť ďalšiemu bádateľovi.
2.4. Pravidlá vstupu do bádateľne
2.4.1. Bádateľovi sa umožňuje štúdium archívnych dokumentov v bádateľni archívu alebo prostredníctvom elektronických služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
2.4.2. Vstup do bádateľne sa umožní iba bádateľovi, ktorý nie je viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a jeho správanie je v súlade s normami správania. Bádateľovi sa umožní vstup do bádateľne s osobným počítačom, inými zariadeniami podľa čl. 3 ods. 8 tohto poriadku alebo s ceruzou, poznámkovým blokom alebo so zväzkom voľných listov. Z identifikačných dôvodov musí strpieť označenie voľných listov odtlačkom podlhovastej nápisovej pečiatky archívu, ktoré môže vykonať zamestnanec archívu poverený dohľadom v bádateľni (ďalej len „zamestnanec archívu“).
2.4.3. Bádateľovi sa so súhlasom zamestnanca archívu umožní vstup do bádateľne s knihami, novinami alebo časopismi, ak ich potrebuje pri štúdiu archívnych dokumentov. Vstup so zapnutým mobilným telefónom sa bádateľovi umožní, len ak mu bol udelený súhlas použiť vlastné reprografické zariadenie.
2.4.4. Bádateľ si nesmie do bádateľne vziať so sebou jedlo, nápoje, ostré predmety, opravovače textových chýb a ďalšie predmety, ktorými možno poškodiť archívny dokument.
2.4.5. Bádateľ sa pri každej návšteve bádateľne zapíše do knihy návštev bádateľne.
2.4.6. Bádateľ pred začatím štúdia vyplní bádateľský list a žiadosť o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia v archíve. Bádateľ môže požiadať zamestnanca archívu o konzultáciu pri vyhľadaní a spresnení údajov o archívnych dokumentoch k téme štúdia.
2.5. Pravidlá prístupu k informáciám o archívnych dokumentoch
2.5.1. Bádateľovi sa umožní základné údaje o archívnych dokumentoch získať z evidencie archívu, ktorú tvoria evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, z archívnych pomôcok (sprievodca, inventár, katalóg, register) a z ďalších tematických databáz archívu.
2.5.2. Bádateľ musí odovzdať zamestnancovi archívu archívne pomôcky v pôvodnom fyzickom stave.
2.6. Obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom
2.6.1. Obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom podrobne upravuje §13 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Obmedzený je prístup k archívnym dokumentom:
a) ktoré obsahujú osobné údaje,
b) ktoré by z etickej stránky kompromitovali žijúce osoby alebo ich príbuzných,
c) extrémne poškodené a také, ktoré by sa mohli vzhľadom na svoj fyzický stav pri ďalšom používaní poškodiť,
d) ktoré boli v archíve uložené za určitých podmienok,
e) z ktorých existujú kópie,
f) ktoré nie sú spracované (výnimku môže povoliť vedúci Archívu RTVS).

2.7. Ochrana osobných údajov v archívnych dokumentoch

2.7.1. Bádateľ môže nazerať do archívnych dokumentov obsahujúcich osobné údaje alebo ich študovať len vtedy, ak je to v súlade s účelom a témou uvedenou v bádateľskom liste a ak sa preukáže overeným súhlasom žijúcej dotknutej osoby a v prípade jej smrti súhlasom manžela, manželky, detí alebo rodičov.
2.7.2. Bádateľ je zaviazaný mlčanlivosťou a bez súhlasu dotknutej osoby nemôže získané osobné údaje sprístupniť iným subjektom, publikovať ich alebo využiť pre vlastný prospech.
2.7.3. Ak nemožno podmienku súhlasu splniť (dotknutá osoba zomrela a nemá právnych nástupcov, je nezastihnuteľná alebo nie je spôsobilá na právne úkony a nemožno dostihnúť právneho zástupcu), môže bádateľ nazerať do archívnych dokumentov a študovať ich len za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť, osobná česť, dobrá povesť a bude chrániť dobré meno dotknutej osoby.

2.8. Vyhotovovanie kópií archívnych dokumentov

2.8.1. Žiadostiam o vyhotovenie kópií archívnych dokumentov možno vyhovieť, ak je to v súlade so spoločenským záujmom, ak to nepodlieha režimu obmedzeného prístupu k archívnym dokumentom, ak je to v súlade s autorským zákonom a zmluvami viažucimi sa k dokumentu.
2.8.2. Vyhotovenie kópie archívneho dokumentu alebo jej časti je spoplatnená služba podľa cenníkov platných pre RTVS v súlade s príslušnými predpismi.
2.8.3. Žiadateľ nesmie kópie archívnych dokumentov použiť na iný účel, ako uvedie v žiadosti. Využitie kópií na ďalšie šírenie musí byť upravené písomnou zmluvou medzi žiadateľom a RTVS.

2.9. Poplatky za služby

2.9.1. Pri stanovení výšky poplatkov za jednotlivé služby, ktoré Archív RTVS poskytuje pri využívaní archívnych dokumentov sa postupuje podľa príslušných predpisov a cenníkov platných pre RTVS (neplatí pre zamestnancov RTVS, ktorí plnia svoje pracovné úlohy).
2.9.2. Bádateľom sa za využitie štúdiovej projekcie archívnych materiálov fakturuje suma, ktorá je v súlade s platným cenníkom RTVS.
2.9.3. Vyhotovenie kópií archívnych dokumentov pre pracovné potreby Rady pre vysielanie a retransmisiu, Rady RTVS, orgánov činných v trestnom a občianskom súdnom konaní a pri výmene programov v rámci partnerských rozhlasových staníc je spravidla bezplatné.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Záväznosť
Poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov RTVS a bádateľov Archívu RTVS.

3.2. Platnosť a účinnosť
Poriadok nadobúda platnosť dňom podpisu generálneho riaditeľa a účinnosť dňom zverejnenia na intranete.

3.3. Derogačná klauzula
Dňom účinnosti tohto poriadku sa ruší:
Bádateľský poriadok Archívu RTVS, publikovaný vo Vestníku RTVS, čiastka 6/2012 zo dňa 13.3.2012.

3.4. Zodpovednosť
Zodpovednosť za dodržiavanie tohto poriadku majú zamestnanci Archívu RTVS.

3.5. Odkazy a prílohy
Bádateľský list


Uznesenie Rady RTVS č. 42/2011:

Rada RTVS v zmysle § 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS schvaľuje návrh Podmienok poskytovania archívnych dokumentov Rozhlasu a televízie Slovenska v zmysle schválených zmien a žiada GR RTVS, aby zabezpečila ich zverejnenie na webovom sídle RTVS.
31. 5. 2011