Stanovisko Rady RTVS k uzneseniam Výboru NR SR pre kultúru a médiá (PDF, 364kB)Rada dohliada na dodržiavanie zákona a plnenie úloh

 • dohliada na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami Rozhlasu a televízie Slovenska a plní úlohy kolektívneho orgánu pri nakladaní s majetkom Rozhlasu a televízie Slovenska podľa osobitného predpisu       
 • určuje odmenu generálnemu riaditeľovi, podmienky a spôsob vyplatenia odmeny upravuje štatút rady      
 • predkladá príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky podnet na podanie návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa      
 • prerokúva Koncepciu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska a jej programovej služby s dôrazom na verejný záujem      
 • prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na príslušný rozpočtový rok      
 • schvaľuje návrhy na podnikateľské zámery      
 • navrhuje kandidátov na členov dozornej rady obchodnej spoločnosti, ktorá je vyberateľom úhrady za služby verejnosti v oblasti vysielania poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Rada RTVS má 9 členov

 • traja odborníci v oblasti rozhlasového vysielania       
 • traja odborníci v oblasti televízneho vysielania       
 • dvaja odborníci v oblasti ekonómie       
 • jeden odborník v oblasti práva

Nezlúčiteľnosť funkcie

 • prezidenta Slovenskej republiky       
 • poslanca národnej rady      
 • člena vlády Slovenskej republiky      
 • štátneho tajomníka      
 • vedúceho služobného úradu ministerstva      
 • predsedu, vedúceho alebo riaditeľa ostatného ústredného orgánu štátnej správy      
 • člena Rady pre vysielanie a retransmisiu      
 • člena rady Audiovizuálneho fondu      
 • v orgánoch štátnej správy      
 • v orgánoch územnej samosprávy      
 • prokurátora      
 • sudcu      
 • sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
Podrobné informácie si môžete stiahnuť v priloženom PDF dokumente
Rada RTVS (PDF, 55kB)

pdf; 55,7 kB