"Rada sa vo svojej činnosti riadi zákonom o RTVS, štatútom, rokovacím poriadkom rady a ďalšími predpismi".

Plné znenie štatútu si môžete stiahnuť v priloženom PDF dokumente.

Štatút schvaľuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky po oboznámení sa so stanoviskom príslušného výboru NR SR k návrhu predloženému radou. Štatút zároveň upravuje vzťah rady k Rozhlasu a televízii Slovenska a jeho generálnemu riaditeľovi, ako aj základné podmienky pre činnosť rady tak, aby prispievali k pôsobeniu RTVS ako nezávislej verejnoprávnej inštitúcie.

Štatút Rady RTVS (PDF, 256kB)