Činnosť Rady Rozhlasu a televízie Slovenska sa riadi Štatútom rady Rozhlasu a televízie Slovenska a Rokovacím poriadkom rady. V prípade, že pri rokovaní rady nastanú okolnosti, ktoré nie sú upravené štatútom ani rokovacím poriadkom, rozhodne rada pri ich riešení v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o RTVS, a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných predpisov.

Plné znenie rokovacieho poriadku si môžete stiahnuť v priloženom PDF dokumente.

Rokovací poriadok Rady RTVS (PDF, 262kB)