Proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa RTVS o odmietnutí prístupu k požadovanej informácii možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo odo dňa márneho uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia.

Odvolanie žiadateľ podáva Rozhlasu a televízii Slovenska na adresu Mlynská dolina, 845 45 Bratislava. O odvolaní proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa RTVS rozhoduje Rada RTVS, ako odvolací orgán. Rada RTVS rozhodne o odvolaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia Rade RTVS. Ak Rada RTVS v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietla a napadnuté rozhodnutie potvrdila. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v konaní podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Správna žaloba sa musí podať na príslušnom súde do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia Rady RTVS, ktorým zamietla odvolanie a potvrdila pôvodné rozhodnutie o odmietnutí prístupu k požadovanej informácii. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

Na konania podľa zákona o slobode informácií sa použijú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak nie je v zákone ustanovené inak.