23. 3. 1923 Prijatý zákon o telegrafoch; rádiofónia je štátnym monopolom.
7. 6. 1923 V Prahe založili súkromnú rozhlasovú spoločnosť Radiojournal. Spoločnosť následne získala licenciu na tvorbu rozhlasových relácií v ČSR.
17. 4. 1924 Vládnym nariadením o podmienkach zriaďovania, udržiavania a prevádzky telegrafov umožnené občanom používať rádioprijímače.
október 1924 Na Slovensku evidujú prvých dvadsať rádiokoncesionárov.
4. 7. 1925 Radiojournal, spol. s r. o., sa mení zo súkromnej na pološtátnu.
20. - 22. 12. 1925 Košickí poštoví technici prostredníctvom uspôsobeného rádiotelegrafného vysielača v Haniske uskutočnili prvé pokusné rozhlasové vysielanie na Slovensku.
3. 8. 1926 Radiojournal začal s pravidelným vysielaním z Bratislavy. Z provizórneho štúdia vo Vládnej budove sa vysielalo dvakrát týždenne.
31. 8. 1926 Z kaviarne Astória sa vysielala tanečná hudba v podaní kapely Jožka Pihíka. Prvý bratislavský prenos.
2. 10. 1926 Bratislavská odbočka Radiojournalu prešla na každodenné vysielanie.
3. 10. 1926 Prenosom zo Slovenského národného divadla sa vysielala opera G. Verdiho: Traviata.
5. 10. 1926 Na programe prvá relácia pre poľnohospodárov. (Jozef Babánek, O význame rozhlasu pre vidiek.) Od novembra 1926 sa pre poľnohospodárov vysielalo pravidelne (Zemedelský rozhlas).
24. 12. 1926 Janko Borodáč pripravil na vysielanie Prostonárodnú betlehemskú hru. Vznik slovenského rozhlasového dramatického vysielania.
7. 2. 1927 Bratislavské relácie súčasťou celoštátneho programu.
marec 1927 Vznikla externá redakcia vysielania pre poľnohospodárov ako prvá odborná redakcia rozhlasu na Slovensku vôbec.
6. 3. 1927 Futbalový zápas ČSŠK Bratislava - Admira Viedeň sprostredkoval externista Josef Beneš. Prvá športová reportáž.
apríl 1927 Bratislavská odbočka používa prvé tóny hymnickej piesne Hej, Slováci ako zvučku.
17. 4. 1927 Začalo sa s pravidelným vysielaním z Košíc.
28. 10. 1927 Košice vysielali bábkovú hru Ludmily Tesařovej Vodníkova Hanička. Vznik pravidelnej sobotňajšej dramatickej relácie pre mládež.
20. 11. 1927 Košice po prvý raz vysielajú omšu z dómu sv. Alžbety. Vznik náboženského vysielania.
28. 10. 1928 Z Košíc sa začalo s vysielaním pre školy.
16. 12. 1928 Košice otvorili pravidelné vysielanie pre maďarských poslucháčov.
február 1929 V Košiciach pôsobí rozhlasový orchester.
11. 2. 1929 Bratislava vysiela v pracovných dňoch Miestne správy. Vznik regionálneho vysielania.
11. 2. 1929 Bratislava vysiela v pracovných dňoch popri maďarských aj nemecké správy. Vznik vysielania pre nemeckých poslucháčov.
14. 3. 1929 Košice vysielali „rozhlasovú scénu" Jozefa Joštiaka Sukničkár, považovanú za prvú slovenskú pôvodnú rozhlasovú hru.
30. 3. 1929 V programovom časopise Radiojournal uvedená amatérska Dramatická družina košickej odbočky Radiojournalu, prvý rozhlasový herecký súbor v Československu.
27. 4. 1929 Košice zapojené do celoštátneho programu: z Prahy preberali koncert Českej filharmónie.
5. 5. 1929 Bratislava a Košice preberali zo SND Bellovu operu Kováč Wieland.
1. 7. 1929 Prvé vystúpenie bratislavského rozhlasového orchestra. Dirigentom telesa sa stal František Dyk.
9. 2. 1930 Košice vysielajú pre Rusínov. Relácie na programe raz mesačne, od novembra 1934 denne.
21. 1. 1930 Bratislavská odbočka Radiojournalu pracuje na Jakubovom námestí v jednej z prvých budov na svete stavaných špeciálne pre rozhlasovú tvorbu.
december 1930 Košická odbočka pracuje v novej budove na Moyzesovej ulici.
 21. 3. 1935 Premiéra spevohry Alexandra Moyzesa Svätopluk, prvého slovenského rozhlasového hudobnodramatického diela.
24. 5. 1936 Začal pracovať banskobystrický Vysielač T. G. Masaryka.
31. 8. 1936 V Prahe vzniklo zahraničného vysielania Radiojournalu. Vo vysielaní pre krajanov aj slovenské relácie.
31.12. 1937 Na Slovensku bolo 106 078 rádiokoncesionárov.
2. 11. 1938 Košická odbočka Radiojournalu ukončila činnosť v súvislosti s obsadením mesta Maďarskom.
12. 11. 1938 Začalo sa s vysielaním z Prešova.
28. 12. 1938 Vytvorený Česko-slovenský rozhlas, spol. s r. o, ale činnosť prakticky nerozvinul.
14. 3. 1939 Vyhlásený slovenský štát; rozhlas na Slovensku pôsobí samostatne.
22. 5. 1939 Z Prešova sa vysiela časový signál.
16. 6. 1939 Vznikol Slovenský rozhlas, spol. s r. o.
leto 1939 V bratislavskom rozhlase sa na voskových platniach zhotovujú prvé zvukové záznamy.
17. 2. 1940 Vyšlo prvé číslo programového časopisu Slovenský rozhlas.
5. 10. 1940 Slovenský rozhlas vysiela pre krajanov v zahraničí.
jún 1941 Začalo sa so systematickým nahrávaním hudobného folklóru v teréne (Pohronie). V nasledujúcich rokoch sa s nahrávaním pokračovalo. Koncom vojny a koncom štyridsiatych rokov bola jedinečná zbierka nahrávok zničená.
6. 11. 1942 Vo Vládnej budove v Bratislave sa uskutočnil prvý z pravidelných verejných koncertov Orchestra Slovenského rozhlasu. Na programe 2. symfónia J. Brahmsa a ďalšie diela. Dirigoval František Babušek.
2. 5. 1943 Začalo sa s pravidelným vysielaním z Martina. Vysielanie zakázané v apríli 1944 pre nonkonformnú orientáciu.
4. 9. 1943 Programový časopis Slovenský rozhlas publikoval prvú časť z cyklu statí Petra Karvaša o rozhlasovom umení. Knižne vyšli v roku 1948 pod názvom Kapitolky o rozhlase ako prvá slovenská teoretická práca svojho druhu.
16. 6. 1944 Pri bombardovaní Bratislavy zasiahnutá budova rozhlasu.
august 1944 Bratislavský rozhlas sa z bezpečnostných dôvodov presťahoval do školy na Zochovej ulici.
30. 8. 1944 Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica sa ohlásil s povstaleckými výzvami. Pracoval do 27. októbra 1944. (V posledný deň na Donovaloch.) Vedúci pracovníci boli zamestnancami Slovenského rozhlasu.
december 1944 Prešovská odbočka Slovenského rozhlasu evakuovaná do Banskej Bystrice, kde pracovala do konca januára 1945.
10. 2. 1945 Z Košíc vysiela Vysielač SNR.
30. 3. 1945 Prerušené vysielanie z Bratislavy. Ustupujúci Nemci po vysielačoch vo Veľkých Kostoľanoch a Prievoze poškodili aj technické zariadenia na Zochovej ulici.
16. 4. 1945 Obnovené vysielanie Slovenského rozhlasu z Košíc.
17. 6. 1945 Obnovené vysielania z Bratislavy.
2. 7. 1947 Prvé verejné vystúpenie miešaného zbor bratislavského rozhlasu (Mozartovo Requiem). Do roku 1957 teleso pôsobilo v rozhlase, potom v Slovenskej filharmónii.
25. 9. 1945 Povereníctvo pre informácie uvalilo na Slovenský rozhlas národnú správu.
7. 7. 1947 Národná správa zrušená, Slovenský rozhlas pôsobí opäť ako spol. s r. o.
21. 2. 1948 Rozhlas v Bratislave a Košiciach kontrolujú rozhlasoví pracovníci - komunisti.
26. 2. 1948 V bratislavskom a košickom rozhlase zriadené akčné výbory Národného frontu. Odporcovia nového režimu prepustení zo zamestnania.
28. 4. 1948 Prijatý zákon o Československom rozhlase. Český rozhlas, spol. s r. o. a Slovenský rozhlasu, spol. s r. o. zlúčený do štátnej organizácii Československý rozhlas.
20. 6. 1948 Vysiela sa spravodajsko-publicistický magazín Rozhlasové noviny.
20. 8. 1948 Sídlom ukrajinského vysielanie sa stal Prešov.
1. 1. 1949 Rozhlas sa ujíma správy vysielačov. V júni 1952 sa vysielače vrátili do kompetencie rezortu spojov.
9. 1. 1949 Obnovené vysielanie pre maďarských poslucháčov prerušené v auguste 1944.
12. 3. 1950 Vznikol Československý okruh „M", základ budúceho celoštátneho programu Československo. Začiatok diverzifikácie programov.
1.1. 1952 Zriadený jednotný celoslovenský program Bratislava. Košický rozhlas stráca autonómne postavenie.
4. 2. 1952 Na dlhých vlnách sa vysielajú relácie programu Československo.
20. 4. 1952 Zastavené náboženské vysielanie. Obnovené v roku 1990
17. 6. 1952 Zriadený Československý rozhlasový výbor (ČRV) a Slovenský rozhlasový výbor (SRV). Pristúpilo sa k prechodu od organizácie založenej na odborných útvaroch k útvarom (redakciám) viazaným na relácie.
1. 1. 1953 V Bratislave vznikol Rozhlasový herecký súbor.
9. 6. 1953 Založený Metodický kabinet (neskôr Metodicko-výskumný kabinet) ako pracovisko pre teóriu a výskum rozhlasu a rozhlasového vysielania. Zrušený 1996.
29. 6. 1953 Na programe regionálna relácia Vysielanie z krajov Košice a Prešov.
1. 9. 1953 Založený Detský spevácky zbor Čs. rozhlasu v Bratislave.
20. 9. 1953 Hrou neznámeho autora „Ako sa uhlie pohnevalo" sa začalo vysielanie nedeľnej rozprávkovej hry.
1. 11. 1953 Umelecké zložky rozhlasu opäť pôsobia na Jakubovom (vtedy Leninovom) námestí. Spravodajstvo, publicistika a vedenie Čs. rozhlasu na Slovensku ostalo na Zochovej ulici.
8. 11. 1953 Vysiela sa kultúrno-publicistický magazín Pohľady do kultúry. Zanikol 1986.
14. - 30. 11. 1954 Veľká rozhlasová súťaž znamenala oživenie programu a obnovenie dôvery poslucháčov voči rozhlasu.
1. 8. 1955 Začalo sa vysielanie rozhlasu po drôte. Zaniklo koncom deväťdesiatych rokov.
1. 8. 1955 Zriadená sieť krajových korešpondentov
6. 1. 1956 Vysiela sa relácia Mlaď republiky, úspešný pokus reagovať na potreby mladých poslucháčov.
14. 5. 1956 Začala sa vysielať osvetová relácia Jazyková poradňa. Zrušená v roku 2003.
3. 10. 1956 Uskutočnilo sa prvé frekvenčne modulované vysielanie na Slovensku: zo SND sa preberala Verdiho opera Traviata.
3. 11. 1956 V rámci bratislavského rozhlasu sa začalo so slovenským televíznym vysielaním.
25. 5. 1957 Vysiela sa obľúbený zábavný magazín Horizonty. Zanikol 1961.
27. 7. 1957 V Dillí pôsobí Dušan Ruppeldt, prvý zahraničný spravodajca z bratislavského rozhlasu.
5. 9. 1957 Otvorenie vysielania krajového štúdia v Banskej Bystrici.
1. 12. 1957 Československá televízia vyčlenená z Československého rozhlasu. Obidve organizácie riadi novo ustanovený Československý výbor pre rozhlas a televíziu (ČVRT), na Slovensku Slovenský výbor pre rozhlas a televíziu (SVRT).
5. 7. 1959 Pravidelná nedeľná relácia pre poľnohospodárov sa vysiela pod názvom Roľnícka beseda. (Dovtedy Zemedelský rozhlas, Poľnohospodársky rozhlas, Pre poľnohospodárov, Vysielanie pre poľnohospodárov a i.)
1. 10. 1959 Zrušený ČVRT a SVRT. Československý rozhlas a Československá televízia pôsobia samostatne.
1. 4. 1961 Na východnom, strednom Slovensku a v Žiline sa začalo s vysielaním na VKV.
26. - 28. 6. 1961 Uskutočnilo sa prvé nahrávanie práve založeného Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave vedeného Miroslavom Brožom. (Súbor účinkoval od 1990 ako Big Band Rádio Bratislava. Zrušený 1993.)
15. 9. 1961 Vysiela sa mládežnícka relácia Na modrej vlne. Zanikla v roku 1990.
 2. - 8. 10. 1961 Metodicko-výskumný kabinet uskutočnil prvý výskum počúvanosti prostredníctvom vlastnej anketárskej siete.
2. 1. 1962 Zriadené západoslovenské krajové vysielanie pod názvom Hlasy a ozveny. Zrušené v roku 1996.
14. 4. 1962 Vysiela sa motoristická relácia Pozor, zákruta!
19. 11. 1962 Vznikol celoštátny okruh Československo II s reláciami pre náročného poslucháča, predchodca III. programu a okruhu Devín.
10. 3. 1963 Vznikla revue hudby a zaujímavostí Panoráma. Zanikla v roku 1975.
1. 7. 1965 Pracuje Experimentálne štúdio Československého rozhlasu v Bratislave.
3. 1. 1966 Do platnosti vstúpila nová programová štruktúra. Ťažisko pôsobenia rozhlasu sa presunulo do raňajších, predpoludňajších a popoludňajších hodín.
3. 1. 1966 Vysiela sa Dobré ráno, po dlhom čase opäť relácia s priamymi vstupmi občanov.
8. 1. 1966 Vysiela sa košická zábavná relácia Maratón.
9. 7. 1967 Vysiela sa relácia Klenotnica ľudovej hudby.
10. 1. 1968 Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave nahral skladbu Ivana Horvátha „Starý známy". Prvá stereonahrávka slovenskej populárnej hudby vôbec.
26. 6. 1968 V ČSSR bola zrušená cenzúra.
21. 8. 1968 Sovietski vojaci pri zásahu vojsk Varšavskej zmluvy v Československu obsadili rozhlasové strediská na Slovensku a zastavili vysielanie. V nasledujúcich dňoch sa pokračovalo vo vysielaní z utajovaných provizórnych štúdií.
30. 8. 1968 Pri vláde ČSSR zriadený Úrad pre tlač a informácie, pri SNR Slovenský úrad pre tlač a informácie; fakticky obnovená cenzúra.
3. 9. 1968 Obnovenie vysielania z riadnych rozhlasových priestorov.
7. 10. 1968 Programový okruh Československo II s reláciami pre náročného poslucháča premenovaný na III. program.
29. 10. 1968 Vybrané slovenské relácie celoštátneho III. programu sa bratislavským vysielačom na Kamzíku šíria stereofonicky.
11. 11. 1968 Pôsobiť začal slovenský III. program. (Slovenský národný okruh II.)
4. 1. 1969 Banskobystrické štúdio vysiela na národnom okruhu zábavnú reláciu Rádiovíkend.
14. - 18. 4. 1969 Na Táľoch sa uskutočnil 1. ročník festivalu slovenských pôvodných rozhlasových hier. Víťazná hra: Emil Kočiš, Záhadný rýchlik.
1971 - 1997 Festival sa konal ako bienále v Piešťanoch, neskôr v Bojniciach.
31. 8. 1970 Celoštátny programový okruh Československo premenovaný na Hviezda. Od januára 1971 pôsobil ako prúdové vysielanie.
25. 10. 1970 Vysielal sa koncert víťazov 1. ročníka medzinárodnej súťaže magnetofónových nahrávok hudobného folklóru Prix de musique de Radio Bratislava.
17. 1. 1972 Ohlásilo sa Vysielanie pre hlavné mesto Slovenska Bratislavu.
1. 2. 1972 Z Košíc a Banskej Bystrice sa vysiela stereofonicky.
4. 9. 1972 Namiesto Tretieho programu Bratislava vytvorený programový okruh Devín.
15. 3. 1974 Vysiela sa rodinný seriál „Čo nového, Bielikovci". (Zanikol v januári 1990.)
11. 1. 1976 Vysiela sa humoristická relácia „Variácie". Na programe do 1987, potom relácia „Pod pyramídou".
1. 9. 1976 Založený Orchester ľudových nástroj (OĽUN) Bratislava.
5. 9. 1977 Vznikla popoludňajšia relácia „Rádiomaják" (pôvodne Popoludnie s rozhlasom). Vysielala sa v pracovné dni.
22. 2. 1978 Vysielala sa opera Eugena Suchoňa: Krútňava, prvé slovenské hudobnodramatické dielo nahrané stereofonicky (1972).
3. 4. 1979 Vznikla relácia „Kontakty" zameraná na pomoc poslucháčom pri riešení osobných problémov.
27. 3. 1985 Začalo sa s pravidelným vysielaním z nového rozhlasového strediska na Mýtnej ulici v Bratislave.
1. 5. 1986 Z Bratislavy sa celoštátne ohlásil hudobný programový okruh „Melódia".
26. 9. 1986 V prevádzke nová rozhlasová budova v Prešove.
5. 1. 1987 Vznikol popoludňajší blok pre mládež Rádio Elán.
25. 1. 1987 Vysiela sa humoristická relácia Pod pyramídou.
31. 12. 1987 Rozhlas na Slovensku má 1 014 586 koncesionárov.
4. 9. 1988 Združením slovenského programového bloku Rádio Elán a českého Mikrofórum vznikol federálny mládežnícky programový okruh E M.
22. 11. 1989 Na prvom zhromaždení rozhlasových pracovníkov zorganizovanom Koordinačným výborom VPN v Československom rozhlase v Bratislave vyjadrená podpora štrajkujúcim študentom a hercom.
29. 11. 1989 Federálne zhromaždenie ČSSR zrušilo článok ústavy o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti. Celozávodný výbor Komunistickej strany Slovenska pri Československom rozhlase na Slovensku ukončil činnosť.
26. 2. 1990 Obnovené náboženské vysielanie.
26. 10. 1990 Vznikla diskusná relácia s poslucháčmi Nočné dialógy.
5. 3. 1990 Začala sa vysielať poludňajšia spravodajsko-publicistická relácia Radiožurnál. Neskôr pod týmto názvom aj večerné Rozhlasové noviny.
28. 3. 1990 Novela tlačového zákona prijatá Federálnym zhromaždením znamenala zrušenie cenzúry.
31. 12. 1990 Zanikol mládežnícky programový okruh E M.
4. 3. 1991 Vzniklo Rock FM Radio.
4. 3. 1991 Vznikol programový okruh Elán a Regina, z ktorého sa vyvinul okruh regionálneho vysielania.
18. 3. 1991 V pracovných dňoch sa vysiela relácia Popoludnie s rozhlasom, z ktorej sa postupne stal popoludňajší programový blok.
24. 5. 1991 SNR prijala zákon č. 255/1991 Zb., na základe ktorého vznikol Slovenský rozhlas ako verejnoprávna rozhlasová inštitúcia pre Slovensko.
12. 10. 1991 Vysiela sa kultúrno publicistický magazín Zrkadlenie.
30. 10. 1991 Federálne zhromaždenie prijalo zákon č. 468/1991 Zb. o rozhlasovom a televíznom vysielaní. Otvoril sa priestor pre vznik duálneho systému elektronických médií.
1. 1. 1992 Rock FM Radio ako prvé na Slovensku vysiela dvadsaťštyri hodín denne.
16. - 22. 9. 1992 V Parme (Taliansko) sa konal 44. ročník rozhlasovej a televíznej súťaže Prix Italia. Ocenenie získala rozhlasová hra „Muchy v zime" autora Dušana Dušeka a režiséra Viktora Lukáča.
2. 12. 1992 Federálne zhromaždenie prijalo zákon č. 597/1992 Zb. o zrušení Československého rozhlasu k 31. 12. 1992.
6. 12. 1992 Z Prešova obnovené vysielanie pre nemeckých poslucháčov.
13. 12. 1992 Z Prešova sa začalo vysielať pre rómskych poslucháčov.
1. 1. 1993  Slovenský rozhlas jedinou celoštátne pôsobiacou rozhlasovou inštitúciou samostatnej Slovenskej republiky.
1. 1. 1993 Slovenský rozhlas sa stal členom Európskej únie vysielateľov (EBU).
1. 1. 1993 Programový okruh Slovensko 1 prešiel na dvadsaťštyrihodinové vysielanie
4. 1. 1993 Odznela relácia pre krajanov v zahraničí ako prvá relácia Zahraničného vysielania Slovenského rozhlasu.
23. 3. 1993 Relácie zahraničného vysielania aj po anglicky, rusky, nemecky a francúzsky.
17. 1. 1994 Redukcia počtu programových okruhov v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov. Namiesto okruhu Devín a okruhu regionálnych vysielaní vytvorený kombinovaný okruh S 2.
23. 10. 1994 Vysiela sa rodinný seriál Králikovci.
25. 9. 1995 Slovenský rozhlas prijal Pravidlá spravodajstva a publicistiky.
2. 10. 1995 Programový okruh umeleckých a vzdelávacích relácií obnovený pod názvom Rádio Devín a okruh regionálneho a národnostného vysielania pod názvom Regina.
4. - 9. 11. 1996 V Bratislave sa uskutočnil 1. ročník Medzinárodného festivalu hier pre deti a mládež Prix Ex Equo.
29. 7. 1998 Začalo sa s testovaním digitálneho vysielacieho systému Dalet, ktoré postupne prešlo do riadnej prevádzky pri tvorbe spravodajských relácií.
3. 5. 1999 Po okruhoch Slovensko 1 a Rádio Rock FM aj okruhy Devín a Regina prešli na dvadsaťštyrihodinové vysielanie.
december 1999 Z Prešova sa vysiela pre českých, poľských a ukrajinských/rusínskych poslucháčov
28. 6. 2000 Relácie Slovenského rozhlasu na internete.
5. 9. 2000  Do platnosti vstúpila jednotná forma pomenovania programových okruhov: Rádio Slovensko (univerzálny), Rádio Devín (umenie a vzdelávanie), Rádio Rock FM (populárna a rocková hudba, spravodajstvo), Rádio Regina (regionálne vysielanie), Rádio Patria (vysielanie pre národnostné menšiny), Radio Slovakia International (zahraničné vysielanie), Rádio INET (internet).
12. - 16. 3. 2003 Uskutočnil sa 1. ročník medzinárodnej súťaže autentického a štylizovaného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu.
13. - 15. 6. 2001 V Piešťanoch sa uskutočnil 1. ročník súťaže rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok.
31.8. 2003 Zrušené prešovské štúdio. Národnostno-etnické vysielanie začlenené do regionálneho štúdia Košice.
31. 12. 2003 Zrušený Rozhlasový herecký súbor.
2. 2. 2004 V prevádzke hudobný selektor.
6. 9. 2004 Do platnosti vstúpila nová programová štruktúra. Programový okruh Rádio Slovensko sa z univerzálneho zmenil na spravodajsko - publicistický.
3. 11. 2004 Programový okruh Rádio Rock FM premenovaný na Rádio_FM.
1. 6. 2005 Programová dokumentácia sa spracováva v elektronickej podobe.
Spracoval: Vladimír Draxler