Informácia o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti

podľa § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z.z.)

RTVS s cieľom predchádzania a odhaľovania protiprávnej, resp. protispoločenskej činnosti prijala systém opatrení na preverovanie oznámení o protispoločenskej činnosti. Podrobnosti o vnútornom systéme opatrení stanovuje interný predpis RTVS smernica IP 39/2023 Smernica o vnútornom systéme vybavovania oznámení vo veciach protispoločenskej činnosti.

Všetci zamestnanci RTVS aj osoby, ktoré vykonávajú funkciu člena orgánov RTVS sa pri vykonávaní svojich povinností musia zdržať akejkoľvek protispoločenskej činnosti.

Protispoločenskou činnosťou sa rozumie konanie, ktoré je priestupkom, správnym deliktom, trestným činnom ale aj konanie, ktoré v zmysle platných právnych predpisov nenapĺňa skutkovú podstatu trestného činu, priestupku alebo správneho deliktu, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.

Oznámením protispoločenskej činnosti sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti podľa § 1 ods. 3 zákona č. 54/2019 Z.z.

Zamestnanci RTVS môžu podať oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia, alebo zamestnávateľovi.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z. zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci a zamestnáva najmenej 5 zamestnancov je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy v súvislosti s preverovaním oznámení o protispoločenskej činnosti.

RTVS sprístupňuje v stručnej a zrozumiteľnej forme nasledovné informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení vo veciach protispoločenskej činnosti:

1. Spôsob podávania oznámení v prostredí RTVS

Oznamovateľom protispoločenskej činnosti v prostredí RTVS je zamestnanec, ktorý v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému organizačnému útvaru v rámci RTVS; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k RTVS alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený RTVS.

Oznámenia je možné podávať:

- osobne v kancelárii č. 203 v sídle RTVS, Mlynská dolina 845 45 Bratislava (sekretariát GR RTVS),

- prostredníctvom elektronickej pošty na adrese protispolocenska.cinnost@rtvs.sk

- prostredníctvom poštovej zásielky na adrese RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, poštovú zásielku je potrebné označiť „oznámenie – protispoločenská činnosť“

2. Zodpovedná organizačná zložka

Organizačným útvarom v rámci RTVS zodpovedným za vnútorný systém preverovania oznámení je sekcia generálneho riaditeľa (ďalej len „zodpovedná zložka"). Riaditeľ zodpovednej zložky je oprávnený v súvislosti s preverovaním oznámení a vedením agendy vnútorného systému preverovania oznámení poverovať zamestnancov tejto zložky. V odôvodnených prípadoch (najmä v prípade hroziaceho konfliktu záujmov alebo potreby odborných znalostí z oblasti, ktorej sa oznámenie týka) môže riaditeľ zodpovednej zložky poveriť aj zamestnancov z iných organizačných útvarov. Zriaďuje sa komisia pre preverovanie oznámení. Komisiu tvorí riaditeľ zodpovednej zložky a ďalším dvoma členmi sú zamestnanci, ktorým bolo udelené poverenie na preverovanie oznámení, poverenie možno udeliť ako všeobecné na preverovanie všetkých oznámení alebo ad hoc vo vzťahu ku konkrétnemu doručenému oznámeniu. Členstvo v komisii zaniká zrušením poverenia alebo skončením pracovného pomeru.

Zodpovedná zložka vedie evidenciu oznámení v rozsahu:

- dátum doručenia oznámenia,

- meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa, ak nejde o anonymného oznamovateľa,

- predmet oznámenia,

- výsledok preverenia oznámenia,

- dátum skončenia preverenia oznámenia.

3. Postup pri preverovaní oznámení

Poverení zamestnanci sú povinní potvrdiť prijatie oznámenia osobe, ktorá podala oznámenie do siedmich dní od jeho prijatia.

Poverení zamestnanci sú povinní preveriť každé oznámenie a oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámení, do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.

Poverení zamestnanci bezodkladne informujú komisiu o prijatí každého oznámenia. Komisia preveruje oznámenia na svojich zasadnutiach. Rozhodnutia prijíma hlasovaním jednoduchou väčšinou, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Po preverení oznámenia komisia hlasovaním prijme na základe výsledkov hlasovania ďalšie vhodné opatrenia, najmä postúpi vec kompetentným štátnym orgánom (orgány činné v trestnom konaní, správne orgány, príslušný výbor NRSR atď.) alebo oznámenie odloží, ak preverenie oznámenia neodhalilo žiadnu závažnú protispoločenskú činnosť. Riaditeľ zodpovednej zložky operatívne informuje GR RTVS o činnosti a záveroch komisie.

Zamestnanci alebo členovia orgánu RTVS sú povinní poskytnúť riaditeľovi zodpovednej zložky ako aj ostatným povereným zamestnancom pri preverovaní oznámení aktívnu súčinnosť, pričom svojou činnosťou ani nečinnosťou nesmú vytvárať prekážky pre preverovanie jednotlivých oznámení

Riaditeľ zodpovednej zložky, poverení zamestnanci postupujú pri preverovaní oznámení v dobrej viere, pričom vždy postupujú v súlade s hlavným účelom zákona č. 54/2019 Z. z. ako aj tejto smernice - predchádzanie a odhaľovanie protiprávnej, resp. protispoločenskej činnosti. Zodpovedná zložka ako aj poverení zamestnanci zároveň pri preverovaní oznámení rešpektujú prezumpciu neviny, právo na súkromie ako aj ostatné osobnostné práva zamestnancov. Riaditeľ zodpovednej zložky ako aj ostatní poverení zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie

4. Ochrana oznamovateľov závažnej protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje oznamovateľom poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom alebo správnym deliktom. Postup pri poskytnutí ochrany ako aj rozsah a obsah tejto ochrany upravuje § 3 až 7 zákona č. 54/2019 Z.z. Týmto zákonom nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu.