Pri vybavovaní žiadosti postupuje RTVS podľa zákona o slobode informácií, Vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií v znení neskorších predpisov, interných predpisov a v súlade s organizačnou štruktúrou RTVS. RTVS je povinný pri vybavovaní žiadostí dodržiavať nižšie uvedené zákonné lehoty.

Sprístupnenie informácií

RTVS sprístupní informácie na žiadosť ústnym oznámením, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne RTVS so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Žiadosť o sprístupnenie informácií RTVS vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. RTVS môže predĺžiť túto lehotu, najviac však o 8 pracovných dní zo závažných dôvodov, ktorými sú:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo RTVS,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií, ktoré sa požadujú v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Predĺženie lehoty RTVS oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr však pred uplynutím lehoty osem pracovných dní odo dňa podania žiadosti, a to aj s uvedením dôvodu.

Ak RTVS poskytne žiadateľovi požadované informácie v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Odkaz na zverejnenú informáciu

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, RTVS najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti oznámi žiadateľovi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. Ak žiadateľ trvá napriek tomu na sprístupnení zverejnených informácií, RTVS mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení.

Postúpenie žiadosti

Ak RTVS nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa jej doručenia povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti RTVS bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

Nesprístupnenie informácie

RTVS žiadanú informáciu nesprístupní v prípade, ak existuje zákonný dôvod na obmedzenie prístupu k danej informácii (napr. štátne, služobné, daňové alebo obchodné tajomstvo, údaje týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, ochrana osobných údajov, ochrana duševného vlastníctva).

Ak RTVS žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote osem pracovných dní písomné rozhodnutie. Rozhodnutie vydáva generálny riaditeľ. Rozhodnutie RTVS nevydá v prípade, ak bola žiadosť odložená.

Ak RTVS v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne informácie, či nevydá rozhodnutie a ani nesprístupní informáciu (nečinnosť) predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa odmietla poskytnúť informácia. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.