Informácia o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti

podľa § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z.z.)

RTVS s cieľom predchádzania a odhaľovania protiprávnej, resp. protispoločenskej činnosti prijala systém opatrení na preverovanie oznámení o protispoločenskej činnosti. Podrobnosti o vnútornom systéme opatrení stanovuje interný predpis RTVS smernica IP 58/2019 o vnútornom systéme vybavovania oznámení vo veciach protispoločenskej činnosti (PDF, 250kB) .

Všetci zamestnanci RTVS, GR RTVS a členovia Rady RTVS sa pri vykonávaní svojich povinností musia zdržať akejkoľvek protispoločenskej činnosti.

Protispoločenskou činnosťou sa rozumie konanie, ktoré je priestupkom, správnym deliktom, trestným činnom ale aj konanie, ktoré v zmysle platných právnych predpisov nenapĺňa skutkovú podstatu trestného činu, priestupku alebo správneho deliktu, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.

Oznámením protispoločenskej činnosti sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenie").

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti podľa § 1 ods. 3 zákona č. 54/2019 Z.z.

Zamestnanci RTVS môžu podať oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia, zamestnávateľovi alebo Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z. zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci a zamestnáva najmenej 5 zamestnancov je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy v súvislosti s preverovaním oznámení o protispoločenskej činnosti.

RTVS sprístupňuje v stručnej a zrozumiteľnej forme nasledovné informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení vo veciach protispoločenskej činnosti:

1. Spôsob podávania oznámení v prostredí RTVS

Oznamovateľom protispoločenskej činnosti v prostredí RTVS je zamestnanec, ktorý v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému organizačnému útvaru v rámci RTVS; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k RTVS alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený RTVS.

Oznámenia je možné podávať:

- osobne v kancelárii č. 203 v sídle RTVS, Mlynská dolina 845 45 Bratislava (sekretariát GR RTVS),

- prostredníctvom elektronickej pošty na adrese protispolocenska.cinnost@rtvs.sk

- poštou na adrese RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Oznamovateľ je povinný v oznámení uviesť svoje meno, priezvisko a adresu pobytu. Anonymné oznámenia sa nepreverujú.

2. Zodpovedná organizačná zložka

Organizačným útvarom v rámci RTVS zodpovedným za vnútorný systém preverovania oznámení je sekcia generálneho riaditeľa (ďalej len „zodpovedná zložka"). Riaditeľ zodpovednej zložky je oprávnený v súvislosti s preverovaním oznámení a vedením agendy vnútorného systému preverovania oznámení osobitne poverovať zamestnancov tejto zložky, v odôvodnených prípadoch (najmä v prípade hroziaceho konfliktu záujmov) aj zamestnancov z iných útvarov (ďalej len „poverení zamestnanci"). Zriaďuje sa komisia pre preverovanie oznámení (ďalej len „komisia"). Má troch členov (riaditeľ sekcie GR, vedúci odboru právneho a vedúci odboru vnútornej kontroly).

Zodpovedná zložka vedie evidenciu oznámení v rozsahu:

- dátum doručenia oznámenia,

- meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa, predmet oznámenia,

- výsledok preverenia oznámenia,

- dátum skončenia preverenia oznámenia.

3. Postup pri preverovaní oznámení

Poverení zamestnanci v súčinnosti s členmi komisie sú povinní prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia. Túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní. O predĺžení lehoty a dôvodoch bude oznamovateľ informovaný.

Poverení zamestnanci bezodkladne informujú komisiu o prijatí každého oznámenia. Komisia preveruje oznámenia na svojich zasadnutiach. Rozhodnutia prijíma hlasovaním jednoduchou väčšinou. Po preverení oznámenia komisia hlasovaním prijme na základe výsledkov hlasovania ďalšie vhodné opatrenia, najmä postúpi vec kompetentným štátnym orgánom (orgány činné v trestnom konaní, správne orgány, príslušný výbor NRSR atď.) alebo oznámenie odloží.

Poverení zamestnanci sú povinní oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia jeho oznámenia do desiatich dní od preverenia.

Zamestnanci RTVS, GR RTVS alebo členovia Rady RTVS sú povinní poskytovať riaditeľovi zodpovednej zložky, členom komisie alebo povereným zamestnancom aktívnu súčinnosť, pričom svojou činnosťou ani nečinnosťou nesmú vytvárať prekážky pre preverovanie jednotlivých oznámení.

Riaditeľ zodpovednej zložky, členovia komisie ako aj poverení zamestnanci rešpektujú prezumpciu neviny, právo na súkromie ako aj ostatné osobnostné práva zamestnancov. Pri preverovaní oznámení sa kladie dôraz na ochranu osobných údajov oznamovateľov, ich blízkych osôb a iných dotknutých osôb, získaných v súvislosti s podaním oznámenia. Totožnosť oznamovateľa sa sprístupňuje povereným zamestnancov a členom komisie výlučne za účelom plnenia povinností v súvislosti s preverovaním oznámenia. Tieto osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.

4. Ochrana oznamovateľov závažnej protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (PDF, 314kB) umožňuje oznamovateľom poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom alebo správnym deliktom. Postup pri poskytnutí ochrany ako aj rozsah a obsah tejto ochrany upravuje § 3 až 7 zákona č. 54/2019 Z.z. Týmto zákonom nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu.