13.12.2012

PROGRAM

MP3

1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania.

Bod_1 (MP3, 1.3MB)

2. Návrh rámcovej zmluvy so štátom na roky 2013 – 2017 a dodatku k zmluve so štátom na rok 2013 (spravodajca M. Kákoš) .

Bod_2 (MP3, 27.9MB)

3. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období (spravodajca M. Kollár)

Bod_3 (MP3, 529kB)

4. Informácia o činnosti Dozornej komisie Rady RTVS a plán kontrolnej činnosti na rok 2013 (spravodajca M. Jesenko)

Bod_4 (MP3, 6.9MB)

5. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.:

Bod_5 (MP3, 30.7MB)

a) informácia o hromadnom prepúšťaní;
b) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;
c) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát )
d) rôzne.e) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS (spravodajca M. Kollár);
f) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát);
g) rôzne.
6. Koncepcia riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska a jej programovej služby (spravodajca M. Kollár, V. Slovák, M. Kákoš)

Bod_6_ (MP3, 70.5MB)

7. Návrh rozpočtu a programového konceptu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2013 (spravodajcovia M. Kabát, D. Hushegyiová, V. Talian).

Bod_7 (MP3, 46.3MB)

8. Plán činnosti Rady RTVS na rok 2013 (spravodajca M. Kollár)

Bod_8 (MP3, 1.3MB)

9. Sťažnosti a podnety.

Bod_9 (MP3, 652kB)

10. Rôzne

Bod_10 (MP3, 4.0MB)

a) Korešpondencia.

15.11.2012

PROGRAM

MP3

1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania.

Bod_1 (MP3, 810kB)

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období.

Bod_2 (MP3, 1.0MB)

3. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.:

Bod_3_ (MP3, 63.4MB)

a) informácia o personálnych zmenách v manažmente RTVS;
b) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;
-- prezentácia vianočnej programovej štruktúry
c) informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS (spravodajca M. Kollár) ;
d) informácia o verejných obstarávaniach (spravodajca M. Jesenko) ;
e) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle § 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS (spravodajca M. Kollár) ;
f) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát) ;
g) rôzne.
4. Správa o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska za III. štvrťrok 2012 (spravodajca M. Kollár) ;

Bod_4 (MP3, 25.3MB)

5. Informácia o hromadnom prepúšťaní v RTVS - súčasný stav procesu a štruktúra a počty profesií zahrnuté do hromadného prepúšťania (spravodajca M. Kabát) .

Bod_5 (MP3, 526kB)

6. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Rozhlasu a televízie Slovenska zo dňa 2.10.2012 (spravodajca M. Jesenko) .

Bod_6 (MP3, 2.0MB)

7. Návrh na odpísanie pohľadávky RTVS (podľa § 13 ods. 1 zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií (spravodajca M. Kabát) .

Bod_7 (MP3, 4.7MB)

8. Informácia o príprave návrhu Zmluvy so štátom na rok 2013 (spravodajcovia M. Antol a V. Talian) .

Bod_8 (MP3, 13.4MB)

9. Informácia o príprave rozpočtu a programového konceptu na rok 2012 (spravodajca M. Kollár) .

Bod_9 (MP3, 26.4MB)

10. Sťažnosti a podnety.

Bod_10 (MP3, 567kB)

11. Rôzne.

Bod_11 (MP3, 5.6MB)

a) Korešpondencia

18.10.2012

PROGRAM

MP3

1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania.

Bod_1 (MP3, 1.4MB)

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období.

Bod_2 (MP3, 1.5MB)

3. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.:

Bod_3 (MP3, 35.5MB)

a) informácia o personálnych zmenách v manažmente RTVS;
b) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;
c) informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS (spravodajca M. Kollár) ;
d) informácia o verejných obstarávaniach (spravodajca M. Jesenko) ;
e) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle § 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS (spravodajca M. Kollár) ;
f) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát) ;
g) rôzne.
4. Návrh dodatku č. 3b k zmluve so štátom na rok 2012 a informácia o príprave zmluvy so štátom na rok 2013 (spravodajca V. Talian) ;

Bod_4 (MP3, 30.2MB)

5. Informácia o hromadnom prepúšťaní (spravodajca M. Kabát) .

Bod_5 (MP3, 19.8MB)

6. Informácia o spôsobe a rozsahu financovania RTVS v roku 2013 (spravodajca M. Kollár) .

Bod_6 (MP3, 23.0MB)

7. Informácia o príprave Vianočnej programovej štruktúry (spravodajcovia V. Slovák, D. Hushegyiová) .

Bod_7 (MP3, 25.1MB)

8. Sťažnosti a podnety.

Bod_8 (MP3, 1.7MB)

9. Rôzne.

Bod_9 (MP3, 3.7MB)

a) Korešpondencia

27.9.2012

PROGRAM

MP3

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania.

Bod 1 (MP3, 1.5MB)

2. Informácia o príprave návrhu dodatku zmluvy so štátom na rok 2012 a návrhu zmluvy na rok 2013

Bod_2 (MP3, 13.0MB)

3. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období.

Bod_3 (MP3, 879kB)

4. Informácia o činnosti Dozornej komisie Rady RTVS.

Bod_4 (MP3, 6.5MB)

5. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.:

Bod_5 (MP3, 14.1MB)

a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;
b) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS (spravodajca M.Kollár) ;
c) informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS (spravodajca M.Kollár) ;
d) informácia o verejných obstarávaniach (spravodajca M.Kollár) ;
e) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát) ;
f) rôzne.
6. Návrh na zmenu Organizačného poriadku RTVS (spravodajca M. Kollár) . Bod_6 (MP3, 40.9MB)
7. Informácia o súbehu projektov v oblasti dokumentárnej, detskej a zábavno-vzdelávacej tvorby (spravodajca M. Antol ).

Bod_7 (MP3, 15.9MB)

8. Informácia o stave a priebehu odpredaja nepotrebného majetku RTVS (spravodajca M. Kabát) .

Bod_8 (MP3, 3.2MB)

9. Informácia o aktuálnom stave súdnych sporov a správnych konaní (spravodajca M. Jesenko) .

Bod_9 (MP3, 10.0MB)

10. Sťažnosti a podnety.

Bod_10 (MP3, 3.0MB)

11. Rôzne.

Bod_11 (MP3, 1.6MB)

a) Korešpondencia

30.8.2012

PROGRAM

MP3

1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania.

Bod_1 (MP3, 1.3MB)

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období.

Bod_2 (MP3, 1.4MB)

3. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.:

Bod_3 (MP3, 44.0MB)

a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;
b) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS (spravodajca M. Kollár) ;
c) informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS (spravodajca M. Kollár) ;
d) informácia o verejných obstarávaniach (spravodajca M. Kollár) ;
e) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát) ;
f) rôzne.
4. Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže na "prenájom budovy / priestorov mediálneho komplexu pre účely plnenia úloh RTVS stanovených zákonom č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska" a o ďalšom postupe.

Bod_4 (MP3, 3.4MB)

5. Návrh 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2012 (spravodajca M. Kabát) .

Bod_5 (MP3, 4.9MB)

6. Informácia o príprave návrhu dodatku zmluvy so štátom na rok 2012 a návrhu zmluvy na rok 2013.

Bod_6 (MP3, 9.5MB)

7. Správa o činnosti Rady RTVS za I. polrok 2012 (spravodajca M. Jesenko) .

Bod_7 (MP3, 4.5MB)

8. Sťažnosti a podnety.

Bod_8 (MP3, 7.5MB)

9. Rôzne.

Bod_9 (MP3, 1.5MB)

a) Korešpondencia

24.7.2012

PROGRAM

MP3

1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania.

Bod_1 (MP3, 6.1MB)

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období.

Bod_2 (MP3, 1.7MB)

3. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.:

Bod_3 (MP3, 30.3MB)

a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;
b) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS, informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS a informácia o verejných obstarávaniach (spravodajca M. Kollár) ;
c) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát) ;
d) rôzne.
4. Informácia o priebehu voľby GR RTVS.

Bod_4 (MP3, 4.9MB)

5. Správa o činnosti a hospodárení RTVS za I. polrok 2012, vrátane správy o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska za II. štvrťrok 2012 (spravodajca M. Kabát, M. Antol, V. Talian).

Bod_5 (MP3, 36.3MB)

6. Informácia o zabezpečení vysielania z XXX. LOH v Londýne.

Bod_6 (MP3, 18.8MB)

7. Informácia o príprave jesennej programovej štruktúry.

Bod_7 (MP3, 41.1MB)

8. Návrh zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spravodajca M. Kollár) .

Bod_8 (MP3, 24.3MB)

9. Sťažnosti a podnety.

Bod_9 (MP3, 6.9MB)

10. Rôzne.

Bod_10 (MP3, 2.0MB)

29.6.2012

PROGRAM

MP3

1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania.

Bod_1 (MP3, 1.4MB)

2. Informácia o odvolaní GR RTVS a následnom postupe vyplývajúcom zo zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska.

Bod_2 (MP3, 17.7MB)

3. Rôzne.

Bod_3 (MP3, 5.9MB)

14.6.2012

PROGRAM

MP3

1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania.

Bod_1 (MP3, 916kB)

2. Informácia o návrhu na odvolanie GR RTVS.

Bod_2 (MP3, 20.2MB)

3. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období.

Bod_3 (MP3, 1.0MB)

4. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.:

Bod_4 (MP3, 26.4MB)

a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;
b) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS, informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS a informácia o verejných obstarávaniach (spravodajca M. Kollár) ;
c) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát) ;
d) rôzne.
5. Návrh na likvidáciu spoločnosti STV Broadcasting, s.r.o. (spravodajca M. Kabát).

Bod_5 (MP3, 6.2MB)

6. Informácia o harmonograme a obsahu pripravovaných zmien v spravodajstve RTVS (spravodajkyňa D. Hushegyiová).

Bod_6 (MP3, 11.7MB)

7. Informácia o službe Zelená vlna (spravodajca V. Slovák).

Bod_7 (MP3, 15.2MB)

8. Informácia o harmonograme a obsahu pripravovaných zmien v internetovej prezentácii RTVS a jej programových služieb (spravodajca M. Kollár).

Bod_8 (MP3, 927kB)

9. Sťažnosti a podnety.

Bod_9 (MP3, 468kB)

10. Rôzne.

Bod_10 (MP3, 9.7MB)

a) informácia o plnení zmluvy so spoločnosťou Towercom, a.s.
b) korešpondencia.

24.5.2012

PROGRAM

MP3

1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania.

Bod_1 (MP3, 1.3MB)

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období.

Bod_2 (MP3, 814kB)

3. Správa o činnosti Rady RTVS za rok 2011 (spravodajkyňa I. Nagy) .

Bod_3 (MP3, 7.5MB)

4. Stanovisko Rady RTVS k výsledkom hospodárenia RTVS v roku 2011 (spravodajca M. Kabát).

Bod_4 (MP3, 2.4MB)

5. Vyhodnotenie plnenia programovej služby za rok 2011 radou (spravodajcovia M. Antol, V. Talian).

Bod_5 (MP3, 5.7MB)

6. Výročná správa RTVS za rok 2011 (spravodajca M. Kollár).

Bod_6 (MP3, 25.7MB)

7. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.:

Bod_7_ (MP3, 65.8MB)

a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;
b) informácia o personálnych zmenách v manažmente RTVS;
c) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS, informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS a informácia o verejných obstarávaniach (spravodajca M. Kollár) ;
d) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát) ;
e) rôzne.
8. Návrh na zmenu Organizačného poriadku RTVS (spravodajca M. Jesenko).

Bod_8 (MP3, 25.4MB)

9. Správa o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska za I. štvrťrok 2012 (spravodajca M. Kabát).

Bod_9 (MP3, 14.0MB)

10. Sťažnosti a podnety.

Bod_10 (MP3, 12.0MB)

a) Odvolanie voči rozhodnutiu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (spravodajca M. Jesenko)
11. Rôzne.

Bod_11 (MP3, 5.5MB)

a) Korešpondencia.

19.4.2012

PROGRAM

MP3

1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania.

Bod_1 (MP3, 1.0MB)

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období.

Bod_2 (MP3, 1.3MB)

3. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.:

Bod_3 (MP3, 58.2MB)

a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;
b) informácia o personálnej situácii v Centre spravodajstva;
c) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS, informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS a informácia o verejných obstarávaniach (spravodajca M. Kollár)
d) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát).
e) rôzne.
4. Súhrnná informácia o dodatkoch k zmluve so štátom na rok 2012 (spravodajca M. Jesenko).

Bod_4 (MP3, 3.5MB)

5. Informácia o výzve na predloženie ponuky v obchodnej verejnej sútaži na prenájom budovy/priestorov mediálneho komplexu pre účely plnenia úloh RTVS stanovených zákonom č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska (spravodajca M. Kollár).

Bod_5 (MP3, 29.2MB)

6. Účtovná závierka Rozhlasu a televízie Slovenska za rok 2011 (spravodajca M. Kabát).

Bod_6 (MP3, 9.6MB)

7. Správa o činnosti Rady RTVS za rok 2011 (spravodajkyna I. Nagyová).

Bod_7 (MP3, 1.7MB)

8. Vyhodnotenie plnenia programovej služby za rok 2011 radou (spravodajcovia M. Antol, V. Talian).

Bod_8 (MP3, 6.2MB)

9. Sťažnosti a podnety.

Bod_9 (MP3, 12.0MB)

a) Odvolanie voči rozhodnutiu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (spravodajca M. Jesenko)
10. Rôzne.

Bod_10 (MP3, 1.1MB)

a) Korešpondencia.

15.3.2012

PROGRAM

MP3

1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania.

Bod_1 (MP3, 962kB)

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období.

Bod_2 (MP3, 1.0MB)

3. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.:

Bod_3 (MP3, 41.6MB)

a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;
b) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS, informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS a informácia o verejných obstarávaniach (spravodajca M. Kollár)
c) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát).
d) rôzne.
4. Hodnotenie vysielania RTVS v súvislosti s parlamentnými voľbami (spravodajcovia D. Hushegyiová, V. Talian).

Bod_4 (MP3, 14.6MB)

5. Návrh na zmenu rozpočtu RTVS na rok 2012 (spravodajca M. Kollár).

Bod_5 (MP3, 12.1MB)

6. Návrh na zvýšenie základného imania dcérskej spoločnosti Media RTVS, s.r.o. (spravodajca M. Kabát).

Bod_6 (MP3, 4.0MB)

7. Informácia o plánovanom využití regionálnych štúdií RTVS v Košiciach a Banskej Bystrici - obsah a rozsah výroby, priestorové, technologické, personálne a finančné kapacity (spravodajca M. Antol).

Bod_7 (MP3, 35.3MB)

8. Informácia o vyhodnotení fungovania pravidiel spolupráce s externým prostredím (ponukové konania pre námety, pre koprodukčné a objednávkové projekty a súbehy námetov) (spravodajca M. Kollár).

Bod_8 (MP3, 30.8MB)

9. Súhrnná informácia o správnych konaniach vedených Radou pre vysielanie a retransmisiu proti RTVS v roku 2011 - doplnené znenie (spravodajca V. Slovák).

Bod_9 (MP3, 13.0MB)

10. Sťažnosti a podnety.

Bod_10 (MP3, 3.1MB)

a) Odvolanie voči rozhodnutiu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (spravodajca M. Jesenko)
11. Rôzne.

Bod_11 (MP3, 500kB)

16.2.2012

PROGRAM

MP3

1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania. Bod_1 (MP3, 1.3MB)
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období. Bod_2 (MP3, 1.1MB)
3. Informácia o činnosti Dozornej komisie Rady RTVS Bod_3 (MP3, 2.3MB)
4. Správa o činnosti Rady RTVS za II. polrok 2012 (spravodajca I. Nagy) Bod_4 (MP3, 6.4MB)
5. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.: Bod_5 (MP3, 31.6MB)
a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;
b) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS, informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS a informácia o verejných obstarávaniach (spravodajca M. Kollár)
c) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát )
d) rôzne:
1) Informácia o vysielaní RTVS v súvislosti s parlamentnými voľbami.
6. Správa o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska za IV. štvrťrok 2011 (spravodajca M. Kabát) Bod_6a7 (MP3, 32.4MB)
7. Správa o činnosti RTVS za II. polrok 2011 (spravodajca M. Kabát, M. Antol)
8. Súhrnná informácia o správnych konaniach vedených Radou pre vysielanie a retransmisiu proti RTVS v roku 2011 (spravodajca V. Slovák) Bod_8 (MP3, 4.9MB)
9. Odpočet plnenia projektu GR RTVS (spravodajca M. Kollár) Bod_9 (MP3, 19.3MB)
10. Určenie odmeny GR RTVS v zmysle par. 16 ods. 7 zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS a čl. 3 ods. 4 Štatútu Rady RTVS Bod_10 (MP3, 14.7MB)
11. Sťažnosti a podnety Bod_11 (MP3, 5.4MB)
a) Odvolanie voči rozhodnutiu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (spravodajca M. Jesenko)
12. Rôzne. Bod_12 (MP3, 1.2MB)
a) Korešpondencia.

19.1.2012

PROGRAM

MP3

1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania. Bod_1 (MP3, 1.5MB)
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období. Bod_2 (MP3, 2.0MB)
3. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.: Bod_3 (MP3, 56.8MB)
a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;
b) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS, informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS
a informácia o verejných obstarávaniach (spravodajca M. Jesenko)
c) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát )
d) rôzne.
4. Informácia o vysielaní RTVS v súvislosti s parlamentnými voľbami (spravodajkyňa D. Hushegyiová) Bod_4 (MP3, 37.0MB)
5. Informácia o programovej štruktúre na I. polrok 2012 (spravodajca M. Antol - televízna časť, V. Talian - rozhlasová časť) Bod_5 (MP3, 25.1MB)
6. Informácia o stave šírenia rozhlasového a televízneho vysielania RTVS - spôsoby šírenia, príjmu, pokrytie (spravodajca V. Slovák) Bod_6 (MP3, 21.6MB)
7. Sťažnosti a podnety. Bod_7 (MP3, 24.9MB)
a) Odvolanie voči rozhodnutiu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (spravodajca M. Jesenko)
8. Rôzne. Bod_8 (MP3, 2.1MB)
a) Korešpondencia.