15.12.2011

ProgramMP3
1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania. Bod_1 (MP3, 3.4MB)
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období. Bod_2 (MP3, 1.4MB)
3. Zmluva so štátom - dodatok na rok 2012: Informácia o aktuálnom stave rokovaní s MK SR Bod_3 (MP3, 37.3MB)
4. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.: Bod_4 (MP3, 20.2MB)
a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;  
b) informácia o personálnych zmenách na pozíciách N-1 a N-2 v sekciách SE, SGR, SSRT a SĽZ;  
c) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS a informácia o verejných obstarávaniach;
-- l) doplňujúce informácie o prieskume trhu pri príprave dodatku č. 6 k zmluve so spoločnosťou GTS - informácia o oslovených firmách, o predložených ponukách a o vyhodnotení prieskumu trhu.;
 
d) rôzne.  
5. Informácia o programových zmenách po 1.1.2012 Bod_5 (MP3, 37.9MB)
6. Návrh rozpočtu RTVS na rok 2012 (spravodajcovia: M. Kabát - ekonomická časť, M. Antol - programová časť - televízia, V. Talian - programová časť - rozhlas) Bod_6 (MP3, 47.1MB)
7. Plán činnosti Rady RTVS a kontrolnej činnosti DK Rady RTVS na rok 2012. Bod_7 (MP3, 3.0MB)
8. Sťažnosti a podnety. Bod_8 (MP3, 2.8MB)
9. Rôzne: Bod_9 (MP3, 3.6MB)
a) Korešpondencia.  

24.11.2011

ProgramMP3
1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania. Bod_1 (MP3, 2.0MB)
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období.

Bod_2 (MP3, 1.6MB)

3. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.:

Bod_3 (MP3, 55.6MB)

a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;  
b) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS a informácia o verejných obstarávaniach;
-- informácia o dodatku k zmluve s GTS;
 
c) informácia o konaní o pridelení frekvencií pred RVR;  
d) rôzne.  
4. Informácia o výsledku kontroly vykonanej na základe uznesenia Rady RTVS č. 55/2011 (spravodajca M. Kollár)

Bod_4 (MP3, 41.2MB)

5. Správa o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska za I. - III. štvrťrok 2011 (spravodajca M. Kabát)

Bod_5 (MP3, 11.2MB)

6. Správa o hospodárení a stave dcérskych spoločností RTVS k 30.9.2011 (spravodajca M. Jesenko)

Bod_6 (MP3, 9.6MB)

7. Sťažnosti a podnety.

Bod_7 (MP3, 1.9MB)

8. Rôzne:

Bod_8 (MP3, 2.3MB)

a) Korešpondencia.  

03.11.2011

ProgramMP3
1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania. Bod_1 (MP3, 1.1MB)
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období.

Bod_2 (MP3, 1.4MB)

3. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.: Bod_3 (MP3, 17.1MB)
a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;  
b) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h)
zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS a informácia o verejných obstarávaniach;
 
c) rôzne.  
4. Informácia o zámeroch priestorového a funkčného spojenia regionálnych štúdií organizačných zložiek
STV a SRo v Košiciach a ich budúceho programového využitia.
Bod_4 (MP3, 25.6MB)
5. Sťažnosti a podnety. Bod_5 (MP3, 4.3MB)
6. Rôzne:

Bod_6 (MP3, 15.7MB)

a) Korešpondencia.  

20.10.2011

ProgramMP3
1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania. Bod_1 (MP3, 1.7MB)
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období. Bod_2 (MP3, 2.1MB)
3. Informácia o činnosti Dozornej komisie. Bod_3 (MP3, 3.1MB)
4. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.: Bod_4 (MP3, 40.8MB)
a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;  
b) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS a informácia o verejných obstarávaniach;  
c) rôzne.  
5. Návrh Koncepcie riadenia a rozvoja RTVS. Bod_5 (MP3, 29.4MB)
6. Sťažnosti a podnety. Bod_6 (MP3, 12.1MB)
7. Rôzne: Bod_7 (MP3, 4.5MB)
a) Korešpondencia.  

29.09.2011

ProgramMP3
1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania. Bod_1 (MP3, 1.4MB)
2. Voľba podpredsedu Rady RTVS. Bod_2 (MP3, 2.2MB)
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období. Bod_3 (MP3, 3.2MB)
4. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.: Bod_4 (MP3, 41.2MB)
a) informácia o personálnych zmenách v manažmente RTVS;  
b) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;  
c) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona è. 532/2010 Z. z. o RTVS a informácia o verejných obstarávaniach;  
d) rôzne.  
5. Návrh Koncepcie riadenia a rozvoja RTVS - programová časť (spravodajca M. Antol) Bod_5 (MP3, 48.3MB)
6. Návrh koncepcie zmluvy so štátom na rok 2012 (spravodajca V. Talian) Bod_6 (MP3, 16.6MB)
7. Návrh novely Štatútu a rokovacieho poriadku Rady RTVS (spravodajca M. Kollár) Bod_7 (MP3, 20.2MB)
8. Návrh štatútu stáleho kontrolného orgánu Rady RTVS a plánu kontrolnej činnosti Rady RTVS v zmysle par. 8 ods. 1 písm. b) (spravodajca M. Kabát) Bod_8 (MP3, 6.7MB)
9. Sťažnosti a podnety. Bod_9 (MP3, 639kB)
10. Rôzne Bod_10 (MP3, 4.4MB)
a) Korešpondencia.  

17.08.2011

ProgramMP3
1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania. Bod_1 (MP3, 1.1MB)
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období. Bod_2 (MP3, 2.0MB)
3. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.: Bod_3_ (MP3, 62.4MB)
a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS - programové zmeny v jesennej programovej štruktúre;  
b) informácia o opatreniach na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou MK SR v súvislosti s čerpaním prostriedkov zo zmluvy so štátom za rok 2010;  
c) informácia o ukončení analógového terestriálneho vysielania;  
d) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS a informácia o verejných obstarávaniach;  
e) informácia o priebehu hromadného prepúšťania;  
f) informácia o zmenách v orgánoch spoločnosti RTVS, s.r.o.;  
g) rôzne.  
4. Návrh novely Štatútu a rokovacieho poriadku Rady RTVS. Bod_4 (MP3, 10.6MB)
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti Rady RTVS v zmysle par. 8 ods 1 písm b) na II. polrok 2011. Bod_5 (MP3, 34.8MB)
a) Kontrola účelnosti a efektívnosti nákupu výpočtovej techniky (Fa DI 420 037)  
6. Správa o činnosti a hospodárení RTVS a o plnení záväzných ukazovateľov za I. polrok 2011. Bod_6 (MP3, 19.7MB)
7. Sťažnosti a podnety. Bod_7 (MP3, 8.6MB)
8. Rôzne Bod_8 (MP3, 3.4MB)
a) Korešpondencia.  

08.07.2011

ProgramMP3
1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania, voľba overovateľa zápisu. Bod_1 (MP3, 1.5MB)
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období. Bod_2 (MP3, 2.6MB)
3. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.: Bod_3_ (MP3, 73.9MB)
a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;  
b) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS a informácia o verejných obstarávaniach;  
c) informácia o realizácii zmluvy so štátom na rok 2011 – stav rokovaní o návrhu dodatku c. 3;  
d) informácia o pripomienkovom konaní k novele zákona o RTVS;  
e) informácia o priebehu realizácie projektu fúzie;  
f) rôzne.  
4. Správa o činnosti Rady RTVS za I. polrok 2011 Bod_4 (MP3, 6.5MB)
5. Informácia o letnej programovej štruktúre a programových dominantách RTVS na júl – august 2011  
6. Pravidlá spolupráce s externými spolupracovníkmi Bod_6 (MP3, 9.8MB)
7. Sťažnosti a podnety. Bod_7 (MP3, 15.2MB)
a) Stažnost Smer-SD – relácia O 5 minút 12 z 19. 6. 2011  
b) Stažnost SND – relácia Reportéri z 30. 5. 2011  
8. Rôzne Bod_8 (MP3, 6.2MB)
a) Informácia o rozhodnutiach Rady pre vysielanie a retransmisiu.  
b) Korešpondencia.  

16.06.2011

ProgramMP3
1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania, voľba overovateľa zápisu.

Bod_1 (MP3, 3.2MB)

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období.

Bod_2 (MP3, 3.0MB)

3. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.: Bod_3 (MP3, 51.3MB)
a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;  
b) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS a informácia o verejných obstarávaniach;  
c) informácia o kontrole použitia prostriedkov zo zmluvy so štátom za rok 2010 a o realizácii zmluvy so štátom na rok 2011;  
d) informácia o priebehu hromadného prepúšťania;  
e) informácia o priebehu vypínania analógového terestriálneho TV vysielania;  
f) informácia o ukončení vysielania Trojky;  
g) rôzne.  
4. Návrh na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku (spravodajca M. Kabát)

Bod_4 (MP3, 16.0MB)

5. Návrh na vymenovanie kandidáta/ov na člena dozornej rady obchodnej spoločnosti RTVS, s.r.o. v zmysle par. 8 ods. 1. písm. n) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS (spravodajca M. Jesenko)

Bod_5 (MP3, 5.5MB)

6. Informácia o návrhu novely zákona o RTVS

Bod_6_časť_1 (MP3, 23.0MB) 6_časť_2 (MP3, 47.0MB)
6_časť_3 (MP3, 1.6MB)

7. Informácia o stave riešenia webovej prezentácie RTVS a jej organizačných zložiek Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu

Bod_7 (MP3, 13.3MB)

8. Sťažnosti a podnety.

Bod_8 (MP3, 5.9MB)

9. Rôzne

Bod_9 (MP3, 2.5MB)

a) Informácia o rozhodnutiach Rady pre vysielanie a retransmisiu.  
b) Korešpondencia.  

19.05.2011

ProgramMP3
1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania, voľba overovateľa zápisu.

Bod_1 (MP3, 1.2MB)

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období.

Bod_2 (MP3, 2.7MB)

3. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.: Bod_3 (MP3, 42.7MB)
a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;  
b) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS a informácia o verejných obstarávaniach;  
4. Výročná správa Slovenskej televízie za rok 2010.

Bod_4 (MP3, 17.9MB)

4a) Vyhodnotenie plnenia programovej služby radou.  
5. Výročná správa Slovenskáho rozhlasu za rok 2010.

Bod_5 (MP3, 8.5MB)

5a) Vyhodnotenie plnenia programovej služby radou.  
6. Správa o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu za 1. štvrťrok 2011.

Bod_6 (MP3, 24.6MB)

7. Štatút RTVS

Bod_7 (MP3, 16.2MB)

8. Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS.

Bod_8 (MP3, 21.1MB)

9. Podmienky poskytovania archívnych dokumentov RTVS.

Bod_9 (MP3, 15.9MB)

10. Sťažnosti a podnety.
11. Rôzne.

Bod_10_a_11 (MP3, 6.5MB)

a) Informácia o rozhodnutiach Rady pre vysielanie a retransmisiu.  
c) Korešpondencia.  

14.04.2011

ProgramMP3
1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania, voľba overovateľa zápisu.

Bod_1 (MP3, 691kB)

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období.

Bod_2 (MP3, 4.2MB)

3. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.:  
a) informácia o harmonograme plnenia úloh súvisiacich so vznikom RTVS;
b) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;
Bod_3a_b (MP3, 34.5MB)  
c) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z.z. o RTVS a informácia o verejných obstarávaniach (autopark, web SRo,...);
d) rôzne.
Bod_3c_d (MP3, 8.2MB)  
4. Návrh zmluvy o obsahu, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti TV a rozhlasového vysielania (zmluva so štátom) na rok 2011 - dodatok č. 3 (verejná prezentácia projektov - pevný začiatok verejnej prezentácie o 11.00)

Bod_4 (MP3, 25.5MB)

5. Účtovná závierka Slovenskej televízie za rok 2010.

Bod_5 (MP3, 13.3MB)

6. Účtovná závierka Slovenského rozhlasu za rok 2010.

Bod_6 (MP3, 7.6MB)

7. Návrh rozpočtu RTVS na rok 2011.

Bod_7 (MP3, 59.9MB)

8. Správa NKÚ o kontrole v STV a o prijatých opatreniach.

Bod_8 (MP3, 9.8MB)

9. Správa o hospodárení dcérskych spoločností RTVS a návrh ich ďalšej činnosti.

Bod_9 (MP3, 12.4MB)

10. Sťažnosti a podnety.

Bod_10 (MP3, 19.6MB)

11. Rôzne

Bod_11 (MP3, 24.7MB)

a) Informácia o rozhodnutiach Rady pre vysielanie a retransmisiu.  
b) Návrh na vymenovanie tajomníka Rady RTVS.  
c) Korešpondencia.  

14.03.2011

ProgramMP3
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania, voľba overovateľa zápisu

Bod_1 (MP3, 3.1MB)

2. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i. Bod_2a (MP3, 5.7MB)
a) informácia o harmonograme plnenia úloh súvisiacich so vznikom RTVS  
b) informácia o splnení zákonných povinností GR RTVS (majetkové priznanie)

Bod_2b (MP3, 3.8MB)

c) informácia o vymenovaní štatutárnych zástupcov GR RTVS

Bod_2c (MP3, 1.7MB)

d) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS

Bod_2d (MP3, 27.1MB)

e) informácia o činnosti a hospodárení dcérskych spoločností RTVS s návrhom ďalších krokov

Bod_2e (MP3, 11.7MB)

f) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS a informácia o verejných obstarávaniach

Bod_2f (MP3, 10.6MB)

g) harmonogram predkladania materiálov vyplývajúcich zo zákona o RTVS generálnou riaditeľkou RTVS

Bod_2g (MP3, 10.0MB)

h) rôzne

Bod_2h (MP3, 14.8MB)

3. Návrh Organizačného poriadku RTVS (2 časti)

Bod_3_1 (MP3, 41.9MB)


Bod_3_2 (MP3, 31.3MB)

4. Návrh Štatútu Rady RTVS

Bod_4 (MP3, 45.5MB)

5. Návrh zmluvy o obsahu, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti TV a rozhlasového vysielania (zmluva so štátom) na rok 2011

Bod_5 (MP3, 51.1MB)

6. Správa o činnosti Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu v 2. polroku 2010

Bod_6-10 (MP3, 13.2MB) *

a) Správa NKÚ o kontrole v STV a o prijatých opatreniach  
7. Správa o činnosti Rady STV a DK STV, a Rozhlasovej rady a DK SRo v II. polroku 2010  
8. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou STV a Rozhlasovou radou v predchádzajúcom období  
9. Plán činnosti Rady RTVS na rok 2011  
10. Sťažnosti a podnety  
11. Rôzne  
a) Informácia o rozhodnutiach Rady pre vysielanie a retransmisiu  
b) Korešpondencia  
   

* Záznam bodov 6-10 je v spoločnom súbore v poradi 9, 6, 7, 8, 10