Koncepcia riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska a jej programovej služby s dôrazom na verejný záujem bola predložená podľa § 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie Rade Rozhlasu a televízie Slovenska. Koncepcia vychádza z Projektu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska, vypracovaného v súlade s § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého bol dňa 1. augusta 2012 Národnou radou Slovenskej republiky do funkcie zvolený generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska Ing. Václav Mika.
Koncepcia riadenia a rozvoja RTVS