- je základným organizačným interným predpisom RTVS a je záväzný pre všetkých zamestnancov RTVS. Zverejnený je vo Vestníku RTVS.

Nový Organizačný poriadok schválený Radou RTVS  platný od 1.12.2012.

Prílohy