- je základným organizačným interným predpisom RTVS a je záväzný pre všetkých zamestnancov RTVS. Zverejnený je vo Vestníku RTVS.

Nový Organizačný poriadok schválený Radou RTVS účinný od 1.3.2018.

Prílohy