Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zverejňuje výzvu na prihlasovanie kandidátov na generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 17 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Kandidát na funkciu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „kandidát") musí spĺňať požiadavky podľa § 16 ods. 1 písm. a) až e) zákona

a) nesmie byť členom Rady Rozhlasu a televízie Slovenska,

b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný,

c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

d) má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia,

e) spĺňa nižšie uvedené predpoklady podľa § 10 ods. 2 až 6 zákona.

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

Podľa § 10 ods. 3 písm. a) až m) zákona je funkcia generálneho riaditeľa nezlučiteľná s funkciou

a) prezidenta Slovenskej republiky,

b) poslanca národnej rady,

c) člena vlády Slovenskej republiky,

d) štátneho tajomníka,

e) vedúceho služobného úradu ministerstva,

f) predsedu, vedúceho alebo riaditeľa ostatného ústredného orgánu štátnej správy,

g) člena Rady pre vysielanie a retransmisiu,(1)

h) člena rady Audiovizuálneho fondu,(2)

i) v orgánoch štátnej správy,

j) v orgánoch územnej samosprávy,

k) prokurátora,

l) sudcu,

m) sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Funkcia generálneho riaditeľa je nezlučiteľná s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným právnym vzťahom k Rozhlasu a televízii Slovenska. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na generálneho riaditeľa, ktorého blízka osoba(3) je v riadiacej funkcii Rozhlasu a televízie Slovenska (§ 10 ods. 4 a § 16 ods. 1 písm. e) zákona).

Generálny riaditeľ nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo politickom hnutí, nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu s politickou stranou alebo politickým hnutím, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech (§ 10 ods. 5 zákona).

Generálny riaditeľ musí spĺňať podmienky § 10 ods. 6 zákona, t. j. nesmie byť

· vysielateľom programovej služby alebo prevádzkovateľom retransmisie,(4) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu, dozorného orgánu alebo zamestnancom týchto osôb, ani v tejto oblasti podnikať; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke členovi rady, s výnimkou zamestnancov týchto osôb,

· vydavateľom periodickej tlače,(5) prevádzkovateľom tlačovej agentúry, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu takých osôb,

· majiteľom, spolumajiteľom ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu osoby, ktorá poskytuje služby súvisiace s výrobou programov, s mediálnou komerčnou komunikáciou, technickým zabezpečením vysielania programovej služby a prevádzkovania retransmisie, s výrobou alebo distribúciou audiovizuálnych diel, zvukových záznamov alebo zvukovo-obrazových záznamov.

Podľa § 16 ods. 2 písm. a) až g) zákona je potrebné k prihláške kandidáta predložiť

a) projekt riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska; projekt riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska sa predkladá 1 krát v tlačenej podobe vo formáte A4 v rozsahu najmenej 20 a najviac 50 strán (do tohto rozsahu sa nepočítajú prílohy) a 1 krát v elektronickej podobe na CD alebo USB kľúči,

b) údaje potrebné k získaniu výpisu z registra trestov: meno, priezvisko aj rodné; rodné číslo; Doklady - vyplniť aspoň jedno z uvedených: č. občianskeho preukazu, č. pasu; dátum narodenia osoby; miesto narodenia; okres narodenia v SR alebo štát narodenia, štátne občianstvo, trvalé bydlisko; meno matky; priezvisko matky; rodné priezvisko matky; meno otca; priezvisko otca. Ak kandidát nie je občanom Slovenskej republiky, predloží potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace,

c) štruktúrovaný životopis,

d) doklad preukazujúci ukončenie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

f) čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával,

g) čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa§ 10 ods. 3 až 6 zákonaalebo čestné vyhlásenie, že tieto predpoklady splní do 30 dní od zvolenia.

Prílohy podľa § 16 ods. 2 písm. a), c), e) až g) kandidát predkladá v štátnom jazyku. Prílohy podľa § 16 ods. 2 písm. b) a d) kandidát predkladá v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii; ak prílohy podľa § 16 ods. 2 písm. b) a d) nie sú v štátnom jazyku, kandidát ich predkladá spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť na adresu: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava v uzatvorenej obálke označenej heslom „Voľba generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska“ v lehote do 27. mája 2022 najneskôr do 16.00 hodiny do podateľne Národnej rady Slovenskej republiky. Prihlášky, ktoré budú doručené do podateľne Národnej rady Slovenskej republiky po uvedenom termíne, nebudú zaradené do voľby.

Výzvu na prihlasovanie kandidátov schválil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá dňa 26. apríla 2022 uznesením č. 163.

Kristián Čekovský, v. r.

predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá

Príloha:
Podklady pre kandidátov na GR 2022 (ZIP, 70.8MB)
---------------------------

(1) § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.

(2) § 5 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(3) § 116 Občianskeho zákonníka.

(4) § 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

(5) § 2 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).