V zmysle vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií v znení neskorších predpisov určuje RTVS sadzobník úhrad za materiálne náklady za sprístupnenie informácií takto :

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií v RTVS
1. technické nosiče dát :
    CD aj s obalom 0,44 eur/ks
    DVD aj s obalom 0,82 eur/ks
2. vyhotovenie kópií 0,02 eur/ks papier + 0,06 eur toner
3. obstaranie obalov (obálky podľa veľkosti):
    obálka A6 0,02 eur/ks
    obálka A5 0,02 eur/ks
    obálka A4 0,06 eur/ks
    obálka s DORUČENKOU 0,08 eur/ks
    obálka bublinková na CD a DVD 0,15 eur/ks
4. odoslanie informácií (poštovné) podľa platného sadzobníka Slovenskej pošty, a. s.

Ceny sú vrátane DPH.
Výšku úhrady nákladov vynaložených v súvislosti so sprístupnením informácie oznámi RTVS žiadateľovi písomne, v prípade zdaniteľnej osoby zašle faktúru, spolu so sprístupnenou informáciou.

Žiadateľ je povinný vyčíslené náklady uhradiť najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia sprístupnenej informácie na účet RTVS.

Úhrady nákladov sú príjmami RTVS.