Rozhlas a televízia Slovenska sa riadi a jeho činnosť upravujú najmä tieto právne predpisy:


zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 264/2022 Z.z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách)

zákon č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky

zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhláška Ministerstva financií č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 265/2022 Z.z. ovydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách)