Orgány RTVS sú:

a) rada,
b) generálny riaditeľ.

Rada RTVS je kolektívnym orgánom dohľadu, ktorý dohliada na dodržiavanie zákona o RTVS a plnenie úloh, ktoré RTVS vyplývajú z osobitných predpisov. Dohliada tiež na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami RTVS.

Zloženie, úlohy, pôsobnosť a činnosť rady RTVS sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o RTVS a štatútom rady RTVS.

Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom RTVS, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa RTVS, ktoré nie sú podľa zákona o RTVS vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady RTVS.

Organizáciu RTVS upravuje Organizačný poriadok Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý vrátane jeho zmien schvaľuje rada RTVS na návrh generálneho riaditeľa.

Aktuálne znenie Organizačného poriadku RTVS (PDF, 595kB) .