RTVS je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Bola zriadená zákonom č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozhlas a televízia Slovenska je právnická osoba so sídlom v Bratislave zapísaná v obchodnom registri, ktorá vykonáva svoju činnosť najmä prostredníctvom organizačných zložiek, ktorými sú:

a) Slovenský rozhlas, prostredníctvom ktorého sa poskytuje služba verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania,
b) Slovenská televízia, prostredníctvom ktorej sa poskytuje služba verejnosti v oblasti televízneho vysielania.
Organizačné zložky RTVS sú samostatne hospodáriacimi vnútornými organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity.

RTVS je vysielateľom, ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti vysielania poskytovaním rozhlasovej a televíznej programovej služby, ktorá je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň poslucháčov a divákov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov.

Úlohou RTVS je:

a) vykonávať svoju činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť,
b) chrániť a rešpektovať nezávislosť svojich programových pracovníkov a spolupracovníkov v súlade so štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska,
c) poskytovanie archívnych dokumentov z oblasti vysielania, vrátane tých, ktoré vznikli pred 1. júlom 1991, iným právnickým osobám na vysielanie alebo na vznik nových diel za úhradu podľa osobitného predpisu,
d) plniť úlohy zákonného depozitára podľa zákona č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)

Hlavnou činnosťou RTVS je:

a) vysielanie televíznych a rozhlasových programových služieb s väčšinovým podielom programov vo verejnom záujme vo vysielaní každej programovej služby,
b) zabezpečovanie tvorby, výroby a nákupu programov a ich šírenia,
c) zabezpečovanie regionálneho vysielania prostredníctvom rozhlasových a televíznych štúdií,
d) vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky v časovom rozsahu zodpovedajúcom národnostnému a etnickému zloženiu obyvateľstva Slovenskej republiky,
e) zohľadňovanie potrieb nepočujúcich a iných sociálnych menšín vo vysielaní,
f) poskytovanie priestoru činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností vo vysielaní,
g) uskutočňovanie prenosov a záznamov z vybraných spoločensky významných udalostí politického, kultúrneho, náboženského, umeleckého a športového zamerania,
h) poskytovanie vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy podľa osobitných predpisov,
i) poskytovanie potrebného vysielacieho času štátnym orgánom na výzvy v krízových situáciách a na iné dôležité oznámenia určené verejnosti,
j) rozhlasové vysielanie kultúrnych a informačných programov do zahraničia,
k) zabezpečovanie činnosti archívu RTVS,
l) zabezpečovanie ochrany diel a umeleckých výkonov podľa osobitného predpisu,
m) zúčastňovanie sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti vysielania,
n) zriaďovanie a riadenie umeleckých telies a súborov,
o) utváranie siete stálych spravodajcov a osobitných spravodajcov v Slovenskej republike a v zahraničí.

RTVS vysiela mediálnu komerčnú komunikáciu podľa osobitného predpisu.

RTVS je oprávnená vykonávať aj podnikateľskú činnosť, ktorá súvisí s predmetom jej hlavnej činnosti a ktorá nesmie ohroziť plnenie jej poslania.