Programovým základom Trojky je 64 rokov budovaný televízny archív. Tvorí jedinečnú kroniku historických, umeleckých, kultúrno-spoločenských ako aj technických dejín Československa a Slovenska druhej polovice dvadsiateho storočia...pravdaže, nové tisícročie nevynímajúc. Obsahuje všetky žánre pôvodnej televíznej tvorby - od dokumentov, cez dramatické, hudobné a zábavné programy - až po publicistiku a vzdelávanie. Celý tento bohatý obsah sa premieta do vysielacej štruktúry.

Živé vysielanie
Live:3  
   
TV program
Trojka
   

I keď adresátom Trojky sú seniori - apropo tvoria až dvadsať percent našej populácie - ambíciou tejto programovej služby je osloviť čo najširšie publikum. Oddychovo ladené vysielanie tomu vytvára priaznivé podmienky.

Dopoludňajšie vysielanie tvoria publicistické magazíny, dokumenty o prírode a významných osobnostiach našej minulosti, vlastivedné prechádzky po zaujímavých kultúrno-historických pamiatkach ako aj hudobné a folklórne pásma.

Vo večernom vysielaní dominuje pôvodná dramatická tvorba, hudobno-zábavné relácie ako aj rozsiahlejšie dokumentárne cykly.

Novinkou je návrat hlásateliek do vysielania. V polohe hostiteliek avizujú večerný program, približujú zaujímavé relácie z dopoludnia, v historickom kalendári upriamia pozornosť na zaujímavé udalosti a osobnosti viažuce sa k danému dňu. Spolu s paralelne vysielaným spravodajstvom z Jednotky vytvárajú premostenie minulosti so súčasnosťou.