RTVS si plne uvedomuje vzniknutú situáciu, ktorá nastala po odvysielaní spravodajského príspevku o tragickej smrti učiteľky a citlivo vníma spoločenskú diskusiu i rôzne reakcie, ktoré predmetná reportáž vyvolala. Aj z tohto dôvodu vedenie RTVS požiadalo Etickú komisiu RTVS (EK) o posúdenie tejto reportáže.

EK na základe šetrenia skonštatovala porušenia Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS v bode 3.6 písm. b) a bode 3.10. Na uznesení EK sa jednohlasne zhodli všetci z ôsmich prítomných členov. Vedenie RTVS sa stotožnilo so závermi Etickej komisie.

Vzhľadom na verejnoprávne pôsobenie RTVS a jej záväzok voči divákom, považovalo vedenie RTVS za potrebné postaviť sa k vzniknutej situácii zodpovedne a urobiť všetko pre to, aby sa predišlo podobným pochybeniam v budúcnosti. Zamestnanci, ktorí sa podieľali na tvorbe a schvaľovaní reportáže dostali v súlade s internými pravidlami RTVS písomné napomenutie za neuspokojivé plnenie pracovnej úlohy. Vedenie RTVS zároveň v súlade so mzdovým poriadkom rozhodlo pri zainteresovaných zamestnancoch o nepriznaní odmien.

Snahou RTVS je v rámci spravodajstva zodpovedne informovať verejnosť o celospoločenských témach, akou je aj aktuálne prebiehajúca vakcinácia proti ochoreniu COVID-19. Je nevyhnutné prinášať informácie, ktoré sa týkajú vakcinácie, a to nie len vtedy, keď sú pozitívne, ale aj v prípade, keď sú negatívne. Práve v spojení s vakcináciou proti ochoreniu COVID-19 je spoločnosť, nie len u nás, ale aj v zahraničí vystavená množstvu hoaxov a zavádzajúcich tvrdení a verejnosť preto citlivo vníma informácie ohľadne vakcín a očkovania proti ochoreniu COVD-19. S ohľadom na tieto skutočnosti musia najmä média verejnej služby prinášať k tejto problematike spravodajstvo založené na faktoch prezentovaných takou formou redakčného spracovania, ktorá nebude vytvárať priestor pre skreslené či unáhlené závery.