V rámci finančného auditu z Ministerstva kultúry SR bolo preverované hospodárenie s prostriedkami poskytnutými RTVS od štátu. Za uplynulý rok bola výška týchto príspevkov 26 000 000 Eur. Kontrolou prešlo niekoľko tisíc účtovných dokladov, z čoho v 13 - tich prípadoch boli zdokumentované nedostatky. Tie sa z nadmernej časti týkali externej výroby, kedy dodávatelia nedodržali dohodnuté podmienky zúčtovania a neboli schopní predložiť doklady potvrdzujúce skutočné náklady vo výške 30 077 Eur, t. j. 0,12% z celkového objemu poskytnutých prostriedkov.

Túto sumu bola RTVS povinná vrátiť do štátneho rozpočtu a tento záväzok sme obratom uhradili. V tomto prípade ide o pochybenie tretích strán, z čoho RTVS vyvodila dôsledky a žiada náhradu týchto výdavkov od dodávateľov. Z pohľadu veľkého množstva kontrolovaných projektov a objemov poskytnutých finančných prostriedkov, považujeme výsledky auditu za uspokojivé aj v rámci skutočnosti, že doklady kontrolované MK SR nestihli prejsť internou kontrolou RTVS, keďže v dôsledku pandémie bola všetka pozornosť venovaná zákonnej povinnosti RTVS informovať občanov o aktuálnom dianí.

Za bežných okolností by kontrolný mechanizmus a nastavené procesy v RTVS pravdepodobne zachytili chybové zúčtovanie koprodukčného vkladu a prišlo by k náprave bez nutnosti vrátenia finančných prostriedkov. V rámci uvedených skutočností trváme na tom, že výsledky kontroly potvrdili funkčné a hospodárne interné nastavenie procesov v RTVS. Vo výsledkoch kontroly bolo taktiež skonštatované, že investície a verejné obstarávanie sú v RTVS v absolútnom poriadku. K zisteným nedostatkom pristupuje RTVS s absolútnou vážnosťou a na ich základe zavádza opatrenia, ktoré eliminujú podobné pochybenia v budúcnosti.