Výkonná rada RTVS
Ing. Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS
Mgr. Vincent Štofaník, riaditeľ Sekcie programu / rozhlas
Mgr. Tibor Búza, riaditeľ Sekcie programu / televízia
Radka Doehring, riaditeľka Sekcie ekonomiky
Andrej Doležal, riaditeľ Sekcie technickej realizácie
PhDr. Daniela Migrová, riaditeľka Sekcie generálneho riaditeľa
Ing. Daša Matušíková, riaditeľka Sekcie marketingu a komunikácie
Ing. Martin Hauptvogel, konateľ Media RTVS
Roman Tóth, riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov
 
Programová rada RTVS
Riaditeľ Jednotky
Riaditeľka Dvojky
Riaditeľ informačných programových (rozhlasových) služieb
Riaditeľ umeleckých programových (rozhlasových) služieb
Riaditeľ Rádia Patria a Centra pre národnostné vysielanie
Riaditeľ Centra spravodajstva
Riaditeľ Centra publicistiky
Riaditeľ Centra dramatickej tvorby
Riaditeľ Centra hudby a špecializovaných programov
Riaditeľka Sekcie marketingu a komunikácie

 

Výkonná rada RTVS je poradným orgánom generálneho riaditeľa RTVS.
Programová rada RTVS zasadá 1 x týždenne a prerokúva najmä:

 

- otázky realizácie programovej služby
- otázky napĺňania programovej štruktúry
- výsledky analýz programov a počúvanosti
- ohlasy poslucháčov
- koordináciu výkonov, prác a postupov medzi programovými službami
- problematiku technického zabezpečenia výroby a vysielania programu
- postup riešenia otázok definovaných Výkonnou radou
- organizačné otázky